Výsledky vyhľadávania

 1. PAPULA, Jozef - PAPULOVÁ, Emília. Manažment pre obchodné akadémie. Lektorovali Mária Šperňáková, Alžbeta Tamaškovičová, Dušan Bosák. 8. aktual. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2017. 116 s. [6,2 AH]. ISBN 978-80-10-03112-2.

 2. HVIZDOVÁ, Eva. [Podnikanie a podnikateľské myslenie]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 3, s. 299-301. Recenzia na: Podnikanie a podnikateľské myslenie II. : ako smerovať a viesť podnik k udržateľnému úspechu / Jozef Papula a kolektív. - Praha : Wolters Kluwer, 2015. - ISBN 978-80-7478-994-5. Recenzia na: Podnikanie a podnikateľské myslenie I. : kto a prečo podniká / Jozef Papula a kolektív ; recenzovali: Elena Šúbertová, Milan Fekete. 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2015. - ISBN 978-80-7478-950-2.
  článok

  článok


 3. PAPULOVÁ, Emília et al. Approach to innovation and change in small and medium-sized entreprises. In Comenius management review : scientific journal of Comenius University in Bratislava, Faculty of Management. - Bratislava : Comenius University in Bratislava, Fakulty of Management, 2017. ISSN 1337-6721, 2017, č. 2, pp. 5-15.
  článok

  článok


 4. PAPULA, Ján et al. Manažérska ekonomika : ako teória obohacovaná skúsenosťami a trendmi v manažmente. Recenzovali: Monika Hudáková, Gabriela Pajtinková Bartáková. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 253 s. ISBN 978-80-7552-807-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 5. PAPULA, Jozef et al. Podnikanie a manažment : korene, podstata, súvislosti a trendy. Recenzovali: Miroslav Majtán, Monika Hudáková. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 320 s. [16 AH]. ISBN 978-80-7552-579-6. [Počet ex. : 10, z toho voľných 0, prezenčne 3]

 6. PAPULA, Jozef. Podnikanie a podnikateľské myslenie II. 2016. ISBN 9788074789946.
  Podnikanie a podnikateľské myslenie II.

  kniha


 7. SZARKOVÁ, Miroslava. Psychológia pre manažérov. Recenzovali: Teodor Kollárik, Jozef Papula. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 259 s. [28 AH]. ISBN 978-80-7552-175-0. [Počet ex. : 11, z toho voľných 5, prezenčne 3]

 8. MAJTÁN, Miroslav et al. Manažment. Recenzovali: Andrej Dupaľ, Jozef Papula. 6. preprac. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2016. 408 s. [24,60 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-27-0. [Počet ex. : 28, z toho voľných 2, prezenčne 6]

 9. 9.Úvod

  ŠÚBERTOVÁ, Elena. Úvod. In Komparácia prístupov k podpore podnikania : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4169-5, s. 5-6.
  článok

  článok


 10. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Prístupy k podpore podnikania v Slovenskej republike. In Komparácia prístupov k podpore podnikania : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4169-5, s. 7-18. VEGA 1/0709/15.
  článok

  článok