Výsledky vyhľadávania

 1. KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj. Daňovníctvo : daňová teória a politika I : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzenti Marcela Rabatinová, Michal Borodovčák. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer, 2013. 140 s. [7,20 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0008/11. ISBN 978-80-8078-616-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]
 2. RABATINOVÁ, Marcela. [Daňovníctvo - daňová teória a politika I - praktikum]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. ISSN 0323-262X, 2012, roč. 41, č. 1, s. 124. Recenzia na: Daňovníctvo – daňová teória a politika : praktikum / Denisa Kitová ... [et al.]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. - ISBN 978-80-8078-265-8.
  článok

  článok

 3. SCHULTZOVÁ, Anna - RABATINOVÁ, Marcela. Dane zo spotreby. 2. rozšír. a preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 234 s. [13,675 AH]. VEGA 1/0008/11. ISBN 978-80-225-3293-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 6, prezenčne 3]
 4. MIKÓCZIOVÁ, Jana. [Daňovníctvo: daňová teória a politika]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, 2010, roč. 3, č. 1, s. 103-104. Recenzia na: Daňovníctvo : daňová teória a politika / Anna Schultzová a kolektív. 2. preprac. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2009. - ISBN 978-80-8078-264-1.
  článok

  článok

 5. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Vplyv nepriamych daní na spotrebu : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu č. 1/0317/08 : doba riešenia 01/2008 - 12/2010. Bratislava, 2010. 10 s. VEGA 1/0317/08.
 6. VANČOVÁ, Linda. Východiská pre formulovanie daňovej politiky v krajinách s trhovou ekonomikou : diplomová práca. Škol. Michal Borodovčák. Bratislava, 2010. 61 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠTIKAROVÁ, Soňa. Osobitosti zdaňovania príjmov zamestnancov v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Borodovčák. Bratislava, 2010. 65 s.
  kniha

  kniha

 8. HAJDUCHOVÁ, Katarína. Všeobecné princípy dane z pridanej hodnoty uplatňovanej v Slovenskej republike po jej vstupe do Európskej únie : diplomová práca. Škol. Michal Borodovčák. Bratislava, 2010. 72 s.
  kniha

  kniha

 9. BAZSÓOVÁ, Silvia. Problémy zdaňovania príjmov občanov SR : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Borodovčák. Bratislava, 2010. 46 s.
  kniha

  kniha

 10. CHALÁNYOVÁ, Erika. Význam nezdaniteľnej časti základu dane pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb a problémy pri jej uplatňovaní v Slovenskej republike : diplomová práca. Škol. Michal Borodovčák. Bratislava, 2010. 67 s.
  kniha

  kniha