Výsledky vyhľadávania

 1. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0103/12 : doba riešenia od 01/2012 do 12/2015. Oponenti: Michaela Nováková, Tatiana Masárová. 1. vyd. Bratislava, 2015. 21 s. VEGA 1/0103/12.
 2. BLAŠKOVÁ, Mária. Vybrané súvislosti ekonomického rastu ako cieľa hospodárskej politiky. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 1339-2387, september 2014, roč. 2, č. 3, s. 4-14 online. VEGA 1/0103/12, VEGA 1/0313/11. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0194571/3_vydanie_sep_2014_4.pdf>
  článok

  článok

 3. MACHOVÁ, Mária. Ciele hospodárskej politiky, ich hierarchia a vzťahy medzi nimi : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Blašková. Bratislava, 2014. 49 s.
  kniha

  kniha

 4. CHRENKO, Matej. Inšpiratívne oblasti hospodárskej politiky Rakúska pre ekonomiku SR : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Blašková. Bratislava, 2014. 52 s.
  kniha

  kniha

 5. KANČEV, Matúš. Úloha štátu a prístupy k riešeniu dôsledkov krízy v ekonomike : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Blašková. Bratislava, 2014. 56 s.
  kniha

  kniha

 6. SÝKORA, Michal. Inštitucionálne prostredie a jeho význam pri realizácii hospodárskej politiky : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Blašková. Bratislava, 2014.
  kniha

  kniha

 7. BLAŠKOVÁ, Mária. Kvantita a kvalita ekonomického rastu - vybrané problémy merania. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 1339-2387, september 2013, roč. 1, č. 3, s. 39-50 online. VEGA 1/0103/12, VEGA 1/05170/11. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0177229/3_vydanie_seo.pdf>
  článok

  článok

 8. Verejná správa v 21. storočí. Medzinárodná vedecká konferencia. Verejná správa v 21. storočí : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 21. 11. 2013 [elektronický zdroj]. Editori Tomáš Černěnko, Veronika Ferčíková, Elena Žárska ; recenzenti Mária Blašková, Tomáš Jacko, Viera Vlčková. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [170 s., 9,50 AH]. KEGA 009EU-4/2011, VEGA 1/1319/12. ISBN 978-80-225-3779-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. BLAŠKOVÁ, Mária. Význam využitia plánovania vo verejnej správe a regionálnom rozvoji. In Verejná správa v 21. storočí : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 21. 11. 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3779-7, [S. 1-7] [CD-ROM].
  článok

  článok

 10. DANECHOVÁ, Lucia. Inovácie a investície ako faktor rozvoja znalostnej ekonomiky : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Blašková. Bratislava, 2013. 45 s.
  kniha

  kniha