Výsledky vyhľadávania

 1. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0103/12 : doba riešenia od 01/2012 do 12/2015. Oponenti: Michaela Nováková, Tatiana Masárová. 1. vyd. Bratislava, 2015. 21 s. VEGA 1/0103/12.
 2. BLAŠKOVÁ, Mária. Vybrané súvislosti ekonomického rastu ako cieľa hospodárskej politiky. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 1339-2387, september 2014, roč. 2, č. 3, s. 4-14 online. VEGA 1/0103/12, VEGA 1/0313/11. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0194571/3_vydanie_sep_2014_4.pdf>
  článok

  článok

 3. CHRENKO, Matej. Inšpiratívne oblasti hospodárskej politiky Rakúska pre ekonomiku SR : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Blašková. Bratislava, 2014. 52 s.
  kniha

  kniha

 4. KANČEV, Matúš. Úloha štátu a prístupy k riešeniu dôsledkov krízy v ekonomike : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Blašková. Bratislava, 2014. 56 s.
  kniha

  kniha

 5. SÝKORA, Michal. Inštitucionálne prostredie a jeho význam pri realizácii hospodárskej politiky : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Blašková. Bratislava, 2014.
  kniha

  kniha

 6. MACHOVÁ, Mária. Ciele hospodárskej politiky, ich hierarchia a vzťahy medzi nimi : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Blašková. Bratislava, 2014. 49 s.
  kniha

  kniha

 7. BLAŠKOVÁ, Mária. Kvantita a kvalita ekonomického rastu - vybrané problémy merania. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 1339-2387, september 2013, roč. 1, č. 3, s. 39-50 online. VEGA 1/0103/12, VEGA 1/05170/11. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0177229/3_vydanie_seo.pdf>
  článok

  článok

 8. BLAŠKOVÁ, Mária - VONDROVÁ, Andrea. Meranie ekonomického rastu a jeho význam pre hospodársku politiku. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. a 17. mája 2013, Veľký Meder. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2013. ISBN 978-80-225-3637-0, s. 43-53. VEGA 1/0103/12, VEGA 1/0421/1.
  článok

  článok

 9. BITTNEROVÁ, Denisa. Vplyv opatrení hospodárskej politiky na vývoj zamestnanosti v slovenskej ekonomike : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Blašková. Bratislava, 2013. 48 s.
  kniha

  kniha

 10. MADŽO, Ondrej. Aktuálne otázky riešenia hospodárskej krízy a ich odraz v opatreniach hospodárskej politiky SR : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Blašková. Bratislava, 2013. 51 s.
  kniha

  kniha