Výsledky vyhľadávania

 1. RIEVAJOVÁ, Eva - TREBICHALSKÁ, Miriama. Súčasný stav a vývoj sociálneho dialógu v kontexte meniacich sa požiadaviek na pracovnú silu. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2019. ISSN 2453-6148, 2019, roč. 5, č. 1, s. 78-96 online. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 2. BEDNÁROVÁ, Michaela - KLIMKO, Roman - RIEVAJOVÁ, Eva. From Environmental Reporting to Environmental Performance. In Sustainability. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 9, pp. [1-12]. VEGA 1/0001/16, EDGE 692413.
  článok

  článok

 3. RIEVAJOVÁ, Eva - TREBICHALSKÁ, Miriama. Vplyv životných podmienok na pracovnú mobilitu v rámci parnerstva EURES-T Beskydy. - Registrovaný: Web of Science. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest. Medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 22. novembra 2018, Hotel Krym, (Trenčianske Teplice, Slovenská republika). - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. ISBN 978-80-8075-837-0, s. 162-170 online. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 4. PAUHOFOVÁ, Iveta et al. Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku III. [elektronický zdroj]. Recenzenti: Eva Rievajová, Peter Sakál. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2018. online 158 s. 2/0026/15 (APVV-15-0722 ). ISBN 978-80-7144-290-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. RIEVAJOVÁ, Eva - KOVÁROVÁ, Alžbeta. Daňové a odvodové zaťaženie – vplyv na trh práce. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2018. ISSN 2453-6148, 2018, roč. 4, č. 1-2, s. 85-97 online. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 6. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Súčasnosť a nové výzvy na trhu práce v meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach [elektronický zdroj]. Recenzenti: Jana Štofková, Ján Košta. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 163 s.[10,1 AH]. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0367/17, VEGA 1/0002/16. ISBN 978-80-225-4552-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. GONOVÁ, Lenka. Prejavy a dôsledky nezamestnanosti na slovenské rodiny : diplomová práca. Školiteľ: Eva Rievajová. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha

 8. BENDA, Lukáš. Regionálne diferencie v nezamestnanosti a mzdách v podmienkach SR : diplomová práca. Školiteľ: Eva Rievajová. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha

 9. FILOVÁ, Mária. Postavenie staršej pracovnej sily na slovenskom trhu práce v poslednom desaťročí : diplomová práca. Školiteľ: Eva Rievajová. Bratislava, 2018. 88 s.
  kniha

  kniha

 10. HUSÁKOVÁ, Mária et al. The Reverse Mortgage as a Financial Tool for Increasing the Living Standard of Seniors in the Slovak Republic. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 6, s. 621-640. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok