Výsledky vyhľadávania

 1. BARÁTOVÁ, Jana. Rodová reflexia migrácie. In Medzinárodné vzťahy 2010 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 2. - 3. december 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3172-6, s. 31-37. VEGA 1/0408/08.
  článok

  článok

 2. BARÁTOVÁ, Jana. Medzinárodné vzťahy a sociálno-ekonomický status žien vo svete. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2011 : zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 31. máj 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3271-6, s. 33-41.
  článok

  článok

 3. SZANTOVÁ, Lýdia. Rodové aspekty a hospodárske trendy v krajinách tretieho sveta : bakalárska práca. Školiteľ:Jana Barátová. Bratislava, 2011. 56 s.
  kniha

  kniha

 4. SZABOVÁ, Kristína. Problémy ekonomickej a sociálnej integrácie žien - imigrantiek v EÚ : bakalárska práca. Školiteľ:Jana Barátová. Bratislava, 2011. 57 s.
  kniha

  kniha

 5. GOČOVÁ, Veronika. Obchod so ženami ako medzinárodný problém : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Barátová. Bratislava, 2010. 46 s.
  kniha

  kniha

 6. MAZUROVÁ, Barbora. Islam v Európe a jeho dôsledky pre status žien v spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Barátová. Bratislava, 2010. 47 s.
  kniha

  kniha

 7. PATZELTOVÁ, Veronika. Úloha žien v rozvojových programoch Afriky : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Barátová. Bratislava, 2010. 31 s.
  kniha

  kniha

 8. BARÁTOVÁ, Jana. Rodové nerovnosti na trhu práce. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-0715, 2009, roč. 4, č. 2, s. 60-77. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0120811/A2009-2.pdf>
  článok

  článok

 9. NÉMETHOVÁ, Michaela. Rodová problematika krajín tretieho sveta : diplomová práca. Škol. Jana Barátová. Bratislava, 2009. 87 s.
  kniha

  kniha

 10. KLEŠTINCOVÁ, Lucia. Komparácia aspektov rodovej diskriminácie v hospodársky vyspelých a rozvojových štátoch : diplomová práca. Škol. Jana Barátová. Bratislava, 2008. 82 s.
  kniha

  kniha