Výsledky vyhľadávania

 1. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - BOCKOVÁ, Viera - VEHNEROVÁ, Eva. Culture and communication. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008, 2012 dotlač. 154 s. [11,051 AH]. ISBN 978-80-225-2650-0. [Počet ex. : 32, z toho voľných 28, prezenčne 3]
 2. IVANOVÁ, Eva. Význam cudzieho jazyka pre budúcich diplomatov. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009. Medzinárodné vedecké sympózium doktorandov. Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-52-9, s. 201-206 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. BOCKOVÁ, Viera. Intercultural competence as a means of bridging the culture gap. In Sociokuľturnyje problemy jazyka i kommunikacii : sbornik naučnych trudov, vypusk 6. - Saratov : Povolžskaja akademija gosudarstvennoj služby im. P.A. Stolypina, 2010. ISSN 1995-0500, s. 121-123.
  článok

  článok

 4. Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009. Medzinárodné vedecké sympózium doktorandov. Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava [elektronický zdroj]. Zostavovatelia: Lívia Adamcová, Daniela Breveníková, Danuša Lišková. Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-89328-52-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. BOCKOVÁ, Viera. Výučba interkultúrnej komunikácie. In Nové trendy vo vyučovaní anglického jazyka : zborník prác z II. vedeckého sympózia Katedry anglického jazyka Ústavu jazykov EU v Bratislave konaného pod záštitou ministra školstva SR Jána Mikolaja a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2607-4, s. 73-76.
  článok

  článok

 6. BOCKOVÁ, Viera. Význam výučby interkultúrnej komunikácie na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. In Medzikultúrny dialóg - nástroj stability a rozvoja európskeho priestoru : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 13.10.2008 v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2726-2, s. 27-31.
  článok

  článok

 7. Nové trendy vo vyučovaní anglického jazyka. Vedecké sympózium. Nové trendy vo vyučovaní anglického jazyka : zborník prác z II. vedeckého sympózia Katedry anglického jazyka Ústavu jazykov EU v Bratislave konaného pod záštitou ministra školstva SR Jána Mikolaja a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. : Bratislava, 9. septembra 2008. Zost. Daniela Breveníková, Eleonóra Zsapková, Viera Bocková, Tatiana Hrivíková. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 105 s. ISBN 978-80-225-2607-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. BOCKOVÁ, Viera - HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Študijný program Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia ako príspevok k inovácii obsahu ekonomického vzdelávania na EU v Bratislave. In Quo vadis cvičná firma - nové trendy v cvičnej firme : zborník medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Katedra pedagogiky NHF EU], 2009. ISBN 978-80-225-2762-0.
  článok

  článok

 9. BOCKOVÁ, Viera - HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Incorporation of culture-related aspects into language area studies. In Acta linguistica : language for specific purposes and intercultural communication. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009. ISBN 978-80-8083-791-4, 2009, vol. 1, no 7, s. 38-44.
  článok

  článok

 10. BOCKOVÁ, Viera. Integrated system of quality assurance in language education. In Kompetence v cizích jazycích jako důležitá součást profilu absolventa vysoké školy II : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 23.-24. září v Brně = conference proceedings, internationale conference, 23-24 september, Brno. - Brno : Centrum jazykové přípravy Univerzity obrany v Brně, 2009. ISBN 978-80-7231-664-9.
  článok

  článok