Výsledky vyhľadávania

 1. ČEPELOVÁ, Anna - KOREŇOVÁ, Darina. Koncept riadenia z pohľadu Smart cities. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2017. ISSN 2453-9236, 2017, roč. 18, č. 1, s. 1-13.
  článok

  článok

 2. ČEPELOVÁ, Anna. The Implementation of processes management in conditions of self government SR. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2015. ISSN 1338-6468, 2015, č. 2, s. 81-89. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0211700/2015_02_ita.pdf>
  článok

  článok

 3. GONDA, Vladimír et al. Nekotoryje voprosy municipaľnogo upravlenija v Slovackoj respublike : monografija dlja objasnenija vybrannych problem informatizacii, upravlenii kačestva upravlenija v organach publičnogo upravlenija. Recenzenty: Ľudmila Lipková, Gabriela Kristová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 137 s. ISBN 978-80-225-3870-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 4. ČEPELOVÁ, Anna - FRIČOVÁ, Darina. Alokácia finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov v krajinách V4. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2014. ISSN 1335-7182, 2014, roč. 15, č. 1, s. 83-92.
  článok

  článok

 5. ČEPELOVÁ, Anna. Procesné mapy a ich aplikácia v procese riadenia vzdelávania. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2014. ISSN 1338-6468, 2014, č. 2, s. 24-32. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0197015/2014_02_ita.pdf>
  článok

  článok

 6. ČEPELOVÁ, Anna. Zvyšovanie výkonnosti územnej samosprávy prostredníctvom reinžinieringu. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2013. ISSN 1338-6468, 2013, č. 3, s. 39-49. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0182136/2013_03_ita.pdf>
  článok

  článok

 7. ČEPELOVÁ, Anna - MIHALIKOVÁ, Eva. Celoživotné vzdelávanie - základ rozvoja znalostnej spoločnosti. In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 18. 4. 2012, Bratislava : pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3397-3, s. [1-6].
  článok

  článok

 8. ČEPELOVÁ, Anna. Manažment znalostí a zamestnanci verejnej správy SR. In Ekonomické aspekty v územnej samospráve II : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej korešpondenčnej konferencie : Košice 2012. - Košice : Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy FVS UPJŠ v Košiciach, 2012. ISBN 978-80-7097-932-7, s. 24-29.
  článok

  článok

 9. ČEPELOVÁ, Anna. Manažment znalostí a spoločnosť. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2011. ISSN 1335-7182, 2011, roč. 12, č. 1, s. 71-80.
  článok

  článok

 10. Ekonomické aspekty v územnej samospráve. Vedecká korešpondenčná konferencia. Ekonomické aspekty v územnej samospráve : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej korešpondenčnej konferencie : Košice 2011 [elektronický zdroj]. Košice : Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy FVS UPJŠ v Košiciach, 2011. CD-ROM [186 s.]. VEGA 1/0288/10. ISBN 978-80-7097-863-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha