Výsledky vyhľadávania

 1. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Optimalizácia portfólia s využitím evolučného algoritmu v jazyku R. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 31-36 online. VEGA 1/0339/2.
  článok

  článok

 2. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Využitie kvadratického priraďovacieho problému pri rozmiestňovaní autovrakovísk. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4774-1, s. 5-10 online. UNIVNET.
  článok

  článok

 3. MAREK, Jakub. Modely výberu portfólia v jazyku R : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Pekár. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 4. PEKÁR, Juraj et al. Computer Tools for Solving the Traveling Salesman Problem. In Development Management. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives". ISSN 2663-2365, 2020, vol. 18, no. 1, pp. 25-39 online.
  článok

  článok

 5. PEKÁR, Juraj - PČOLÁR, Mário. Analysis of the Empirical Distribution of Daily Returns of DJIA Index and Possibilities of Using Selected Distributions. In MME 2020. International Conference on Mathematical Methods. 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020) : Conference Proceedings. - Brno : Mendel University in Brno, 2020. ISBN 978-80-7509-734-7, pp. 423-429 online. VEGA 1/0339/20.
  článok

  článok

 6. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj - REIFF, Marian. Simulation as a Tool to Model Service Quality of Electric Vehicle Charging Stations. In Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX : Proceedings of the International Scientific Conference: 27th May - 29th May 2020, Púchov, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-60-0, pp. 21-26. SK-SRB-18-0009.
  článok

  článok

 7. PEKÁR, Juraj - BREZINA, Ivan - REIFF, Marian. Výnos akciového indexu versus výnos efektívneho portfólia akcií dow jones industrial average počas korona krízy. Aut. Marian Reiff. In COMPETITION. Proceedings of the 12th Annual International Scientific Conference COMPETITION. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2020. ISBN 978-80-88064-52-7, pp. 354-361 online. VEGA 1/0339/20.
  článok

  článok

 8. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj - GEŽÍK, Pavel. Metódy logistiky prepravy, rozmiestňovania a rozvrhovania : (aplikácie matematických modelov v jazyku Python). Recenzovali: Petr Fiala, Zuzana Čičková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2020. [123 s.] [5,6 AH]. ISBN 978-80-89962-74-7.
 9. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj - REIFF, Marian. Comparison of Python and Gams Optimization Software Tools for Capacitated Vehicle Routing Problem. In SYM-OP-IS 2020. XLVII International Symposium on Operational Research. SYM-OP-IS 2020: XLVII Simpozijum o operacionim istraživanjima : Zbornik radova = Proceedings. - Belgrade : University of Belgrade, 2020. ISBN 978-86-7395-429-5, pp. 213-218. APVV SK-SRB-18-0009.
  článok

  článok

 10. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj - REIFF, Marian. Alternatívne programové produkty na výučbu lineárneho programovania. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-987X, 2020, roč. 18, č. 1, s. 25-38 online.
  článok

  článok