Výsledky vyhľadávania

 1. ČARNICKÝ, Štefan. Trendy v oblasti business intelligence. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017 [elektronický zdroj]. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 8 CD-ROM.
  článok

  článok


 2. MATFIAK, František. Faktory úspešnosti zavádzania a využívania business intelligence v riadení podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Čarnický. Košice, 2017. 56 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. ARENDÁČ, Richard. Problémy a prínosy využívania business intelligence v riadení podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Čarnický. Košice, 2017. 68 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. BOLEK, Vladimír et al. Determinanty kontinuálneho vzdelávania nezamestnaných v oblasti informačno-komunikačných technológií : záverečná správa o riešení projektu mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov dennej formy štúdia a jeho výsledkoch, č. I-16-107-00 : doba riešenia 01.05.2016-31.12.2016. Recenzenti: Štefan Čarnický, Mária Nikodemová. 1. vyd. Bratislava, 2017. [30 s.]. I-16-107-00.

 5. ČARNICKÝ, Štefan et al. Productivity development and convergence across the EU Member States. - Registrovaný: Scopus. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2016. ISSN 1728-6239, 2016, vol. 162, no. 11-12, pp. 12-17 online.
  článok

  článok


 6. ČARNICKÝ, Štefan - HABIŇAKOVÁ, Martina - DUGAS, Jaroslav. Faktory úspešnosti zavádzania a využívania Business Intelligence v riadení podnikov. Recenzenti: Mojmír Kokles, Peter Mesároš. 1. vyd. Košice : VÚSI, 2016. 108 s. [6 AH]. Ekonómia a manažment. VEGA 1/0562/14. ISBN 978-80-89383-35-1.

 7. MESÁROŠ, Peter et al. Model of key success factors for Business Intelligence implementation. In Journal of systems integration [elektronický zdroj]. - Prague : Prague University of Economics, 2016. ISSN 1804-2724, 2016, vol. 7, no. 3, pp. 3-15 online. VEGA 1/0562/14.
  článok

  článok


 8. ČARNICKÝ, Štefan et al. Impact of enterprise size and foreign private equity to exploit of Business Intelligence in Slovak construction enterprises. In International Journal of Business Marketing and Management [elektronický zdroj]. - Muzffarnagar : Aabid Raja, 2016. ISSN 2456-4559, 2016, vol. 1, no. 1, pp. 19-25 online.
  článok

  článok


 9. MESÁROŠ, Peter et al. Business Intelligence impact on corporate performance in Slovak enterprises – a case study. In Journal of systems integration [elektronický zdroj]. - Prague : Prague University of Economics, 2016. ISSN 1804-2724, 2016, vol. 7, no. 4, pp. 9-18 online. VEGA 1/0562/14.
  článok

  článok


 10. ČARNICKÝ, Štefan. Rozvoj systémov business intelligence. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2016. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2016 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko, 28. - 30. 1. 2016 [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4214-2, s. 10 CD-ROM. VEGA 1/0562/14.
  článok

  článok