Výsledky vyhľadávania

 1. OBADI, Saleh Mothana. Cenová volatilita primárnych komodít so zameraním na ceny ropy a zemný plyn a jej vplyv na ekonomiky producentských krajín : habilitačná prednáška : študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie. Bratislava, 2011. 72 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. VEGA 1/0771/10. ISBN 978-80-225-3161-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 2. VESELOVSKÁ, Stanislava - TOKÁROVÁ, Mária. Medzinárodná vedecká konferencia Katedry hodspodárskej politiky NHF EU v Bratislave. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, September 2010, roč. 3, č. 3, s. 81-83.
  článok

  článok

 3. Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ : monografický nekonferenčný zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zostavili: Elena Fifeková, Štefan Sabo. Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. CD-ROM [194 s.]. VEGA 1/0605/08. ISBN 978-80-225-3121-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08 [elektronický zdroj]. Editori: Pavol Vincúr, Elena Fifeková, Štefan Sabo. Bratislava : EKONÓM, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2948-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ. Výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR. Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010 [elektronický zdroj]. Spracovali: Štefan Sabo, Stanislav Karabínoš, Elena Fifeková. Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-3067-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Úloha hospodárskej politiky pri obnove ekonomického rastu. Vedecký seminár. Úloha hospodárskej politiky pri obnove ekonomického rastu : zborník príspevkov z vedeckého seminára : Belušské Slatiny 2010 [elektronický zdroj]. Zborník zostavili: Elena Fifeková, Štefan Sabo. Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-3066-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. KLAS, Anton. Analýza stavu a imanentných vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie v oblasti vzdelania, výskumu a inovácií. In Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti : zborník štúdií k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. ISBN 978-80-7144-162-5, s. 3-14.
  článok

  článok

 8. KLAS, Anton. Vymedzenie a význam technologického a inovačného rozvoja. In Statistika : ekonomicko-statistický časopis. - Praha : Český statistický úřad, 2004. ISSN 0322-788X, 2004, roč. 40, č. 4, s. 287-301.
  článok

  článok

 9. KLAS, Anton et al. Identifikácia predpokladov a možnosti prekonávania technologickej a inovačnej medzery SR : 3. etapa úlohy Globalizácia, integrácia a zavŕšenie transformácie ... vypracované v rámci prierezového štátneho programu výskumu a vývoja (tematický okruh 5). Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2004. 413 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. MIKELKA, Eduard et al. Analýza priamych a nepriamych finančných nástrojov podpory exportu používaných vo vybraných ekonomikách štátov EÚ, Japonska a Slovinska. Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2000. 129 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]