Výsledky vyhľadávania

 1. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Analýza ľudových rozprávok z hľadiska kultúrnych hodnôt. In Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku. vedecká konferencia. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku : zborník z vedeckej konferencie. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2021. ISBN 978-80-972278-7-6, s. 36-49 online.
  článok

  článok

 2. MATULČÍKOVÁ, Marta - HAMRANOVÁ, Anna - HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Education as the Basis for the Career Development. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. [1-10] online. VEGA 1/0328/21.
  článok

  článok

 3. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. A Symbiotic Relationship of Language and Culture. In Cudzie jazyky v premách času XI. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XI : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4823-6, s. 142-149 online.
  článok

  článok

 4. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Consequences of Gender Conceptualisations in Cultural Context. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 3, s. 318-342 online.
  článok

  článok

 5. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. The Language of Culture and the Culture of Language. In Szokoe - Nemzetközi Szaknyelvi Online Konferenciára. Porta Lingua 2020 : Szaknyelvoktatás és -kutatás nemzetközi kontextusban. - Budapest : Szaknyelvoktatók és –Kutatók Országos Egyesülete, 2020. ISSN 2064-3381, o. 41-53 online.
  článok

  článok

 6. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Jazyk ako nositeľ kultúry. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, s. 85-98 online.
  článok

  článok

 7. MATULČÍKOVÁ, Marta - HAMRANOVÁ, Anna - HRIVÍKOVÁ, Tatiana. The Importance of Entrepreneurial Skills for the Success of Agricultural Entrepreneurs. In Journal of Applied Economic Sciences. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162, 2020, vol. 15, no. 1, pp. 199-212 online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 8. CASALC Review : odborný časopis české a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách. Roč. 10, č. 1 (2020). Editorky čísla: Tatiana Hrivíková, Lenka Fišerová. Brno : Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2020. 195 s. [9,4 AH]. Dostupné na : <https://journals.muni.cz/casalc-review/issue/viewIssue/1084/536> ISSN 2694-9288.
 9. RAČEKOVÁ, Lenka. Gender and Cultural Values in Slovak and American Movies : bakalárska práca. Školiteľ: Tatiana Hrivíková. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 10. PEŠADÍKOVÁ, Svetlana. Linguistic Characteristics of a Chosen Microculture : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Hrivíková. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha