Výsledky vyhľadávania

 1. HURTOŠOVÁ, Simona. Konsolidovaná účtovná závierka v podmienkach konkrétnej skupiny podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Janka Hvoždarová. Bratislava, 2017. 89 s.
  kniha

  kniha

 2. KOLENIČ, Michal. Postavenie etiky v činnosti účtovníka : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Hvoždarová. Bratislava, 2017. 43 s.
  kniha

  kniha

 3. ZÁHUMENSKÁ, Miroslava. Podnikové kombinácie a ich nadväznosť na konsolidovanú účtovnú závierku materských a dcérskych podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Jana Hvoždarová. Bratislava, 2017. 66 s.
  kniha

  kniha

 4. ČELÁR, Adam. Etické princípy v zákone o účtovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Hvoždarová. Bratislava, 2017. 39 s.
  kniha

  kniha

 5. HVOŽDAROVÁ, Jana. Philosophical foundations for application of ethical principles in accounting. - Registrovaný: Web of Science. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z [16.] mezinárodní vědecké konference : Vranov nad Dyjí, Česko, 13. - 15. září 2016. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2157-2, s. 62-70.
  článok

  článok

 6. BAŠTINCOVÁ, Anna. Účtovníctvo a dane fyzických osôb. Recenzovali: Janka Hvoždarová, Martin Tužinský. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 228 s. [11 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0512/16. ISBN 978-80-8168-534-7. [Počet ex. : 17, z toho voľných 10, prezenčne 4]
 7. BAŠTINCOVÁ, Anna. Účtovníctvo a dane právnických osôb. Recenzovali: Jana Hvoždarová, Ján Solík. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 258 s. [15,90 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0512/16 (2016-2018). ISBN 978-80-8168-398-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 4, prezenčne 5]
 8. HVOŽDAROVÁ, Jana - SAPARA, Ján. Etické aspekty formovania názoru audítora pri audite účtovnej závierky. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4151-0, s. 173-179 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. LOBOTKOVÁ, Monika. Konsolidácia účtovnej závierky podľa IFRS v porovnaní so smernicami EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Janka Hvoždarová. Bratislava, 2015. 69 s.
  kniha

  kniha

 10. SOKOLOVÁ, Bibiána. Etické riadenie - princípy, nástroje, metódy a možnosti jeho uplatnenia v činnosti účtovníka a audítora : diplomová práca. Školiteľ: Janka Hvoždarová. Bratislava, 2015. 62 s.
  kniha

  kniha