Výsledky vyhľadávania

 1. ROMANČÍKOVÁ, Eva. Poisťovne a životné prostredie. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, Marec 2016, roč. 3, č. 3, s. 1-6.
  článok

  článok

 2. ROMANČÍKOVÁ, Eva. Banky a životné prostredie. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, Marec 2016, roč. 3, č. 3, s. 1-4 online.
  článok

  článok

 3. ROMANČÍKOVÁ, Eva. Priestor pre využitie alternatívnych foriem financovania environmentálnych projektov. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 0323-262X, 2015, roč. 44, č. 3, s. 388-398.
  článok

  článok

 4. ROMANČÍKOVÁ, Eva. Alternatívne prístupy k ochrane životného prostredia. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, Jún 2013, roč. 6, č. 2, s. 156-163.
  článok

  článok

 5. BELANOVÁ, Katarína. [Ekonómia a životné prostredie]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2013. ISSN 0044-4863, 2013, roč. 47, č. 1, s. 63. Recenzia na: Ekonómia a životné prostredie / Eva Romančíková. - Bratislava : Iura Edition, 2011. - ISBN 978-80-8078-426-3.
  článok

  článok

 6. ROMANČÍKOVÁ, Eva - NOVÁK, Martin. Trvalo udržateľný rozvoj a priame zahraničné investície. In Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej v rámci projektu ITMS 22410420018 : Trnava, 18.10.2012. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. ISBN 978-80-8105-430-3, s. 310-315.
  článok

  článok

 7. BELANOVÁ, Katarína. [Ekonómia a životné prostredie]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. ISSN 0323-262X, 2012, roč. 41, č. 1, s. 126-128. Recenzia na: Ekonómia a životné prostredie / Eva Romančíková. - Bratislava : Iura Edition, 2011. - ISBN 978-80-8078-426-3.
  článok

  článok

 8. VÁLEK, Juraj. [Ekonómia a životné prostredie]. In Vedecký obzor : časopis Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici. - Skalica : Stredoeurópska vysoká škola n.o., 2012. ISSN 1337-9054, 2012, roč. 4, č. 1, s. 84-86. Recenzia na: Ekonómia a životné prostredie / Eva Romančíková. - Bratislava : Iura Edition, 2011. - ISBN 978-80-8078-426-3.
  článok

  článok

 9. ROMANČÍKOVÁ, Eva. Využitie niektorých modelov verejno-súkromného partnerstva ako zdroja financovania environmentálnych investícií v mestách a obciach. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 422-428.
  článok

  článok

 10. ROMANČÍKOVÁ, Eva - MIKÓCZIOVÁ, Jana. Environmental aspects of the globalization process. In Review of Applied Socio-Economic Research (ReASer). - Bucharest : Pro Global Science Association, 2011. ISSN 2247-6172, 2011, no. 2, s. 139-148. Dostupné na : <http://www.reaser.eu/>
  článok

  článok