Výsledky vyhľadávania

 1. KOKLES, Mojmír - HAMRANOVÁ, Anna - ROMANOVÁ, Anita. Informatika I : zbierka úloh. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 179 s. [12,921 AH]. ISBN 978-80-225-3169-6. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 4]

 2. HRČKOVÁ, Katarína. Prekážky zavádzania elektronického podpisu do podnikovej praxe : bakalárska práca. Škol. Benita Juriková. Bratislava, 2010. 43 s.
  kniha

  kniha


 3. SMUTNÝ, Peter. Návrh webovej stránky pre potreby konkrétneho podniku : bakalárska práca. Škol. Benita Juriková. Bratislava, 2010. 36 s.
  kniha

  kniha


 4. VESELOVÁ, Simona. Prezentácia firmy pomocou MS POWER POINT návrh šablóny prezentácie pre potreby konkrétnej firmy : bakalárska práca. Škol. Benita Juriková. Bratislava, 2010. 55 s.
  kniha

  kniha


 5. JURIKOVÁ, Benita. Klasické verzus e-komunikačné nástroje - výsledky prieskumu. In Nové trendy v marketingovej komunikácii : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v dňoch 3. - 4. novembra 2009 na Smolenickom zámku. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-167-8, s. 192-200.
  článok

  článok


 6. JURIKOVÁ, Benita. Bezpečnostné incidenty v oblasti IS/IT a ich dopady. In Ekonomika, financie a manažment podniku IV. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 4.11.2010 : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2010. ISBN 978-80-225-3097-2, s. 1-6.
  článok

  článok


 7. JURIKOVÁ, Benita. Manažment bezpečnosti podnikových informačných systémov - výsledky prieskumu. In III. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků : Karviná, 5. listopadu 2010. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, 2010. ISBN 978-80-7248-620-5, s. 1-7.
  článok

  článok


 8. JURIKOVÁ, Benita. Informatika II : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 171 s. [12,031 AH]. ISBN 978-80-225-3050-7. [Počet ex. : 11, z toho voľných 8, prezenčne 3]

 9. JURIKOVÁ, Benita. Riadenie bezpečnosti informačných systémov v podmienkach malých a stredných podnikov SR : dizertačná práca. Škol. Mojmír Kokles. Bratislava, 2010. 109 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. JURIKOVÁ, Benita. Možnosti využitia internetu v marketingovej komunikácii. In Masmediálna komunikácia a realita III. : marketingová komunikácia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 29. a 30. apríl 2009, Smolenice. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-126-5, s. 373-378. VEGA 1/4591/07.
  článok

  článok