Výsledky vyhľadávania

 1. SCHULTZOVÁ, Anna. Výber opatrení a nástrojov EÚ so zameraním na elimináciu daňových únikov a daňových podvodov. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4596-9, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 2. IHNATIŠINOVÁ, Denisa. Economic and Social Processes in the Society Reflected in Tax Administration in Slovakia. In Economic Implications of Globalising Developments : Scientific Monograph. - Gdansk : Research Institute for European Policy, 2019. ISBN 978-83-944614-9-2, pp. 75-100 [1,28 AH]. [ITMS26240120032], [VEGA 1/0443/15].
  článok

  článok

 3. RABATINOVÁ, Marcela. Economic and Social Processes in the Society Reflected in Tax Instruments (Case II - Value Added Tax in Slovakia). In Economic Implications of Globalising Developments : Scientific Monograph. - Gdansk : Research Institute for European Policy, 2019. ISBN 978-83-944614-9-2, pp. 124-147 [1,24 AH]. [ITMS 26240120032], [VEGA 1/0443/15].
  článok

  článok

 4. ĎURAJKA, Matej. Vplyv daňového systému na tvorbu nových pracovných príležitostí : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2019. 79 s.
  kniha

  kniha

 5. DVORANOVÁ, Andrea. Efektívnosť výberu daní v regiónoch Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2019. 69 s.
  kniha

  kniha

 6. GÁLIKOVÁ, Patrícia. Prístupy štátu a EÚ zamerané na efektívnejší výber daní : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2019. 81 s.
  kniha

  kniha

 7. HOJOVÁ, Elena. Motivačná funkcia daní : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 8. KLAČANSKÁ, Henrieta. Daňová disciplína subjektov pri výbere daní : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2019. 71 s.
  kniha

  kniha

 9. MADI, Anita. Daňová verzus hospodárska politika štátu : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2019. 79 s.
  kniha

  kniha

 10. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Prístupy správy daní k eliminácií daňových únikov a daňových podvodov. In Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem. Vedecká konferencia. Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem : príspevky recenzovaného zborníka z vedeckej konferencie, 15.-17. mája 2019, vo vzdelávacom zariadení, (Virt, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4606-5, s. [1-10] CD-ROM. APVV-15-0322, ITMS 26240120032.
  článok

  článok