Výsledky vyhľadávania

 1. GRMANOVÁ, Kristína. Vývoj nemocenských dávok pomocou analýzy časových radov : diplomová práca. Školiteľ: Lea Škrovánková. Bratislava, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha


 2. NEMČÍK, Dominik. Systém dôchodkového zabezpečenia v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Lea Škrovánková. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha


 3. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - RALBOVSKÝ, Andrej. Využitie funkcií programu Excel v penzijnom a nemocenskom poistení. In Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monograficky zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4512-9, s. 106-109 CD-ROM. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok


 4. SABOLOVÁ, Karolína. Charakteristika penzijného poistenia v krajinách Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Lea Škrovánková. Bratislava, 2017. 31 s.
  kniha

  kniha


 5. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - SLANINKA, František. Stochastické modely v zdravotníctve. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 0323-262X, 2017, roč. 46, č. 1, s. 79-99.
  článok

  článok


 6. ŠOLTÉS, Michal - ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - BULECA, Ján. Using Markov chains in the social security system. - Registrovaný: Web of Science. In Economic computation and economic cybernetics studies and research [elektronický zdroj]. - Bucharest : Academy of Economic Studies, 2017. ISSN 1842-3264, 2017, vol. 51, no. 1, pp. 223-232 online.
  článok

  článok


 7. SIMONKA, Zsolt - KADEROVÁ, Andrea - ŠKROVÁNKOVÁ, Lea. Aktuárske modelovanie náhodných procesov v nemocenskom poistení využitím diferenciálnych rovníc. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2017). Konference. Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2017) : konference MITAV 2017 : Brno, 15.-16.6.2017 [elektronický zdroj]. - Brno : Univerzita obrany, 2017. ISBN 978-80-7231-417-1, s. 1-5 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - RALBOVSKÝ, Andrej. Využitie MS Excel VBA v nemocenskom poistení. In Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo. Vedecká konferencia. Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : [zborník abstraktov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov študijného programu Aktuárstvo (3. ročník) : 3. - 5. júla 2017, vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave vo Virte [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4399-6, s. 22 CD-ROM. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok


 9. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - RALBOVSKÝ, Andrej. The Use of MS Excel VBA in sickness insurance. In Software support in economic-mathematical and actuarial models : reviewed collection of research papers [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4428-3, s. [1-4] CD-ROM. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok


 10. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - SIMONKA, Zsolt. The Models of sickness insurance. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [abstraktov] : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-0-6, s. 29.
  článok

  článok