Výsledky vyhľadávania

 1. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - RUŽEKOVÁ, Viera. Medzinárodné obchodné operácie. Recenzenti: Peter Knapik, Ľuboš Pavelka. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 200 s. [12,97 AH]. VEGA 1/0546/17, VEGA 1/0897/17. ISBN 978-80-225-4611-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 2. RUŽEKOVÁ, Viera - PAVELKA, Ľuboš. Technika zahraničného obchodu. Recenzenti: Eva Jančíková, Peter Knapik, Helena Vrábelová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 134 s. [8,33 AH]. ISBN 978-80-225-4420-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 3. ZORKÓCIOVÁ, Otília - ŠÁŠIKOVÁ, Mária. Aktuálne modifikácie medzinárodných marketingových stratégií firiem [elektronický zdroj]. Zostavila: Otília Zorkóciová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. online [155 s., 13,90 AH]. VEGA 1/0550/14. ISBN 978-80-225-4249-4.
  Aktuálne modifikácie medzinárodných marketingových stratégií firiem

  elektronická kniha

 4. JAMBOROVÁ, Erika Mária. Cezhraničné podnikanie bánk a jeho regulácia v prostredí pretrvávajúcej dlhovej krízy. Recenzenti: Peter Knapik, Ignác Olexík. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 115 s. [7,84 AH]. VEGA 1/1057/12. ISBN 978-80-225-4063-6. [Počet ex. : 13, z toho voľných 9, prezenčne 4]
 5. DRIENIKOVÁ, Kristína. [Operácie v zahraničnom obchode. Teória a prax]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 29, s. 155-156. Recenzia na: Operácie v zahraničnom obchode : teória a prax / Elena Kašťáková, Viera Ružeková ; recenzenti: Peter Knapik, Elena Trenčianska. 2. rozšír. a preprac. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3959-3.
  článok

  článok

 6. BEBIAKOVÁ, Dáša et al. Vývoj globalizovaného sveta v 21. storočí s akcentom na jeho špecifické oblasti. Recenzenti: Miroslav Mečár, Peter Knapik. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 94 s. [6,38 AH]. I-15-107-00. ISBN 978-80-225-4215-9. [Počet ex. : 6, z toho voľných 3, prezenčne 3]
 7. ZORKÓCIOVÁ, Otília - ŠIMOROVÁ, Lenka. Najnovšie tendencie vývoja medzinárodných dimenzií corporate identity. Recenzenti Peter Knapik, Alexandra Pappová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 266 s. [15,73 AH]. VEGA 1/1185/12. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/tWOvaBeBci> ISBN 978-80-225-3773-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 8. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. [Zahraničnoobchodná politika EÚ v meniacich sa podmienkach globálneho hospodárskeho prostredia]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-7493, 2014, roč. 7, č. 25, s. 144-145. Recenzia na: Zahraničnoobchodná politika EÚ v meniacich sa podmienkach globálneho hospodárskeho prostredia / Kristína Drieniková, Ľubica Zubaľová ; recenzenti: Peter Knapik, Vladimír Bačišin. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3622-6.
  článok

  článok

 9. KNAPIK, Peter. Politické a ekonomické riešenia dlhovej krízy (paradoxy, protirečenia, makro-mikro). In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-7493, 2014, roč. 7, č. 26, s. 197-212. VEGA 1/105712.
  článok

  článok

 10. PÁSZTOROVÁ, Janka. [Analýza zahraničného obchodu Slovenskej republiky]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-7493, 2014, roč. 7, č. 26, s. 298-300. Recenzia na: Analýza zahraničného obchodu Slovenskej republiky / Viera Ružeková, Elena Kašťáková, Zuzana Silná ; recenzenti: Peter Knapik, Martin Líner. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3791-9.
  článok

  článok