Výsledky vyhľadávania

 1. KUBIČKOVÁ, Viera - BENEŠOVÁ, Dana. Vplyv inovačného prostredia ekonomiky na cestovný ruch. In Súčasnosť cestovného ruchu v trajektórii budúcnosti. - Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. ISBN 978-80-88356-05-9, s. 29-56 [1,796 AH] online.
  článok

  článok

 2. KUBIČKOVÁ, Viera. The Service Design. In Desire. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the of the International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4705-5, s. 54-61 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 3. NAGY, Eszter. Znalostný manažment v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 4. PRVÁKOVÁ, Miroslava. Otvorená inovácia v prostredí poznatkovo intenzívnej produkcie služieb : dizertačná práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2020. 137 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. MICHÁLKOVÁ, Anna - MARKOVIČOVÁ, Laura - KUBIČKOVÁ, Viera. Study of Social Sustainability in Tourism in the Danube Region in Slovakia. In Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management in the Context of International Economic Integration : Collective Monograph. - Riga : Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. ISBN 978-9984-774-27-5, pp. 212-229 online [1 AH]. KEGA 034EU-4/2020.
  článok

  článok

 6. KUBIČKOVÁ, Viera - ČUKANOVÁ, Miroslava - BENEŠOVÁ, Dana. The Impact of Socio - Technological Changes on Service. In New Trends in the Economic Systems Management in the Context of Modern Global Challenges : Collective Monograph. - Sofia : VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. ISBN 978-954-8590-85-3, pp. 59-81 online [1,1 AH]. KEGA 007EU-4/2020.
  článok

  článok

 7. KUBIČKOVÁ, Viera. Problematika inovácií v službách v súčasnej etape ekonomiky služieb : edukačná a výskumná prax riešenia problematiky inovácií v službách na Katedre služieb a cestovného ruchu : inauguračná prednáška : odbor: obchod a marketing. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 88 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4775-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. MICHÁLKOVÁ, Anna - KUBIČKOVÁ, Viera - GÁLL, Jozef. Sectoral Tourism Concentration in the Context of the Regional Policy. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 10, s. 1105-1125 online. KEGA 034EU-4/2020, I-20-107-00.
  článok

  článok

 9. BENEŠOVÁ, Dana - KUBIČKOVÁ, Viera - PRVÁKOVÁ, Miroslava. Open Innovation Model in the Knowledge Intensive Business Services in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Entrepreneurship and Sustainability Issues : Peer-reviewed Scientific Journal. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2345-0282, 2020, vol. 8, no. 2, pp. 1340-1358 online. KEGA 007EU-4/2020.
  článok

  článok

 10. KUBIČKOVÁ, Viera - BENEŠOVÁ, Dana. Impact of Innovative Background of the Economy on Performance and Competitiveness in the Tourism Industry. - Registrovaný: Scopus. In African journal of hospitality tourism and leisure. - Helderkruin : [Central University of Technology]. ISSN 2223-814X, 2020, vol. 9, no. 2, pp. 1-13 online. KEGA 007EU-4/2020.
  článok

  článok