Výsledky vyhľadávania

 1. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana et al. Contextual Non-Financial Analysis of Annual Reports of Slovak, Turkish and Ukrainian Companies. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : University of Žilina, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-9 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 2. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana - JUHÁSZOVÁ, Zuzana - TUMPACH, Miloš. Analysis of Reporting Period Flexibility. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-7] online. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 3. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana - JUHÁSZOVÁ, Zuzana - TUMPACH, Miloš. Analýza flexibility účtovného obdobia v Slovenskej republike za obdobie 2011-2018. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 12 online.
  článok

  článok

 4. TUMPACH, Miloš et al. Prediction of the Bankruptcy of Slovak Companies Using Neural Networks with SMOTE. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 10, s. 1021-1039 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 5. JEŽÍKOVÁ, Lucia. Využitie IFRS 15 pri zostavení účtovnej závierky v súlade s IFRS : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 6. FÁBRY, Tomáš. Zhodnotenie rozdielov medzi zákonnou úpravou účtovníctva v Slovenskej a Českej republike : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Juhászová. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠIŠOLÁKOVÁ, Patrícia. Možnosti využitia technologie blockchain pri zostavovaní a overovaní účtovnej závierky : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2020. 57 s.
  kniha

  kniha

 8. MARGETOVÁ, Kristína. Zhodnotenie efektívnosti štruktúry výkazov účtovnej závierky vybraných podnikov v SR : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 9. LÁDY, Ramóna. Podstata a zhodnotenie rizík uplatňovania kreatívneho účtovníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2020. 39 s.
  kniha

  kniha

 10. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana - TUMPACH, Miloš - JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Correlation of Sentiment Used in Annual Reports and Corporate Profitability. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Slapy, 8.-10. září 2020. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2387-3, s. 90-95. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok