Výsledky vyhľadávania

 1. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana - TUMPACH, Miloš - JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Correlation of Sentiment Used in Annual Reports and Corporate Profitability. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Slapy, 8.-10. září 2020. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2387-3, s. 90-95. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 2. TUMPACH, Miloš - GEDEON, Milan. Navrhované zvýšenie limitov pre povinný štatutárny audit ako reakcia na gold-plating. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 7-8, s. 45-49. I-19-107-00.
  článok

  článok

 3. TUMPACH, Miloš - KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Problems in Accounting for Borrowing Costs in Accordance with the IAS 23. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-5. septembra 2019, (Topoľčianky, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4640-9, s. 154-158. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 4. ŚCIĄŻKO, Alina. Vybrané problémy účtovnej závierky zostavovanej podľa IFRS a národných účtovných predpisov v Poľsku a na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 5. JENČOVÁ, Katarína. Účtovné zobrazenie finančného prenájmu podľa IFRS 16 a národných účtovných predpisov SR : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha

 6. NOVOTNÝ, Dominik. Využitie manažérskeho účtovníctva pre stanovenie transferových cien : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 7. CHRENKOVÁ, Erika. Špecifiká účtovania vybraných problémov v podmienkach spoločnosti zaoberajúcej sa vyraďovaním jadrových zariadení : bakalárska práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2019. 43 s.
  kniha

  kniha

 8. KOZMAOVÁ, Renáta. Riziko vzniku bilančných podvodov v praxi podnikov : bakalárska práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2019. 41 s.
  kniha

  kniha

 9. KRESAN, Adam. Vykazovanie výnosov podľa IFRS 15 - inšpirácia pre slovenskú účtovnú legislatívu : bakalárska práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2019. 38 s.
  kniha

  kniha

 10. TUMPACH, Miloš. Účtovná politika a vykazovanie zásob podľa IAS 2. Recenzovali: Jitka Meluchová, Peter Dvorák. 1. vydanie. Bratislava : SKCÚ, 2019. 181 s. [11,45 AH]. APVV 16-0602. ISBN 978-80-972525-5-7.