Výsledky vyhľadávania

 1. TUMPACH, Miloš - GEDEON, Milan. Navrhované zvýšenie limitov pre povinný štatutárny audit ako reakcia na gold-plating. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 7-8, s. 45-49. I-19-107-00.
  článok

  článok

 2. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana et al. Contextual Non-financial Information Analysis of Annual Reports. In European Financial Systems 2019. International Scientific Conference. European Financial Systems 2019 : Proceedings of the 16th International Conference, June 24-25, 2019, Brno, Czech Republic. - Brno : Masaryk University, 2019. ISBN 978-80-210-9337-1, pp. [328-339] online. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 3. TUMPACH, Miloš - JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Problems in Accounting for Borrowing Costs in Accordance with the IAS 23. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-5. septembra 2019, (Topoľčianky, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4640-9, s. 154-158. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 4. Potreba skvalitnenia účtovných informácií s využitím nadnárodných úprav, osobitne IFRS, v legislatívnych podmienkach Slovenskej republiky. Oponenti: Rudolf Šlosár, Elena Fetisovová. Bratislava, 2018. 32 s. KEGA 026EU-4/2016.
 5. TUMPACH, Miloš. Udelenie medaily prof. Brišku prof. Ing. Božene Soukupovej, PhD. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 1339-987X, 2018, roč. 16, č. 2, s. 120-121 online.
  článok

  článok

 6. JUHÁSZOVÁ, Zuzana et al. Spoločnosti poskytujúce audítorské služby. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 465-472 online. VEGA 1/0935/16.
  článok

  článok

 7. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana - JUHÁSZOVÁ, Zuzana - TUMPACH, Miloš. Umiestňovanie študentov do študijných skupín a vplyv na ich študijné výsledky. In Moderní trendy v účetnictví. Pedagogická konference. Moderní trendy v účetnictví : sborník 18. ročníku pedagogické konference pořádané 1. prosince 2018 na VŠE v Praze, Česká republika. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2300-2, s. 102-106 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 8. JUHÁSZOVÁ, Zuzana - TUMPACH, Miloš - KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Audit of Auditing Companies. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences (Part IV. – Behavioural Finance) : Proceedings of 18th International Scientific Conference, 10th–11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. - Zilina : University of Zilina, 2018. ISBN 978-80-8154-249-7. ISSN 2454-0943, pp. 1622-1629 online.
  článok

  článok

 9. MEDO, Ivan. Zníženie hodnoty majetku určeného a neurčeného na zabezpečenie príjmov v účtovníctve verejného sektora : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2018. 59 s.
  kniha

  kniha

 10. MAČUGOVÁ, Viktória. Výnosy z výmenných a nevýmenných transakcií v účtovníctve verejného sektora : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2018. 55 s.
  kniha

  kniha