Výsledky vyhľadávania

 1. VYBÍRALOVÁ, Júlia. Negatívne vplyvy hospodárskej činnosti na úrodnosť pôdy. In Stratégia rozvoja agropotravinárstva a konkurenčná schopnosť agropotravinárskych podnikov III. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3859-6, s. 127-131. VEGA 1/0026/12.
  článok

  článok

 2. MIŠO, Miroslav. Využívanie alternatívnych zdrojov energie v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Júlia Vybíralová. Bratislava, 2014. 68 s.
  kniha

  kniha

 3. PETRO, Marián. Ekonomické a ekologické prínosy využívania výrobného odpadu : diplomová práca. Školiteľ: Júlia Vybíralová. Bratislava, 2014. 71 s.
  kniha

  kniha

 4. VYBÍRALOVÁ, Júlia. Obnoviteľné zdroje energie a trvalo udržateľný rozvoj. In Procesný manažment v rozvoji podnikov na Slovensku - III : zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti Týždňa vedy) : Bratislava, [11. november 2013]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3814-5, s. [77-80] CD-ROM.
  článok

  článok

 5. VYBÍRALOVÁ, Júlia. Ekonomické a ekologické prínosy recyklácie odpadov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013 : zborník vedeckých statí pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3651-6, s. [1-6] CD-ROM.
  článok

  článok

 6. MUŠINSKÝ, Stanislav. Recyklácia odpadov v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Júlia Vybíralová. Bratislava, 2013. 56 s.
  kniha

  kniha

 7. GAJDOŠOVÁ, Andrea. Zavádzanie systému environmentálneho riadenia podniku podľa noriem ISO 14000 : diplomová práca. Školiteľ: Júlia Vybíralová. Bratislava, 2013. 57 s.
  kniha

  kniha

 8. OSLACKÝ, Lukáš. Recyklácia odpadov v podmienkach SR : bakalárska práca. Školiteľ: Júlia Vybíralová. Bratislava, 2013. 45 s.
  kniha

  kniha

 9. VYBÍRALOVÁ, Júlia. Kontrolný a certifikačný systém v ekologickom poľnohospodárstve SR. In Stratégia rozvoja agropotravinárstva a konkurenčná schopnosť agropotravinárskych podnikov II. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3635-6, s. 100-104.
  článok

  článok

 10. VEDRÖDY, Ľuboš. Odpady a ich zhodnocovanie v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Júlia Vybíralová. Bratislava, 2013. 44 s.
  kniha

  kniha