Výsledky vyhľadávania

 1. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Development of Public Debt in the Slovak Republic and the Risks of Its Deepening. In The EurAseans : Journal on Global Socio-Economic Dynamics. - Bangkok : International College Suan Sunandha Rajabhat University. ISSN 2539-5645, 2020, no. 4, pp. 63-70. VEGA 1/0239/19.
  článok

  článok

 2. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Alternative Approaches in Economy Theory and the Possibility of Applying Them in Practice. In KNOWCON 2020. Conference. KNOWCON 2020 Knowledge on Economics and Management : Conference Proceedings. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2020. ISBN 978-80-244-5798-7, pp. 101-106 online. VEGA 1/0239/19.
  článok

  článok

 3. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Podpora a ochrana hospodárskej súťaže v Slovenskej republike. In Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4756-7, s. 70-75 CD-ROM. VEGA 1/0239/19.
  článok

  článok

 4. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Cyclical Fluctuations in the Economies of V4 Countries. In The EurAseans : Journal on Global Socio-Economic Dynamics. - Bangkok : International College Suan Sunandha Rajabhat University. ISSN 2539-5645, 2020, vol. 25, no. 6, pp. 26-35 online. VEGA 1/0239/19.
  článok

  článok

 5. STREDÁNSKY, Matej. Komparácia fiškálnej politiky Slovenska a vybranej krajiny EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Eleonóra Matoušková. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 6. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Current Issues of Antimonopoly Law and Antimonopoly Regulation in the Slovak Republic. In NORDSCI 2019. International Conference on Social Sciences. NORDSCI 2019: International Conference on Social Sciences : Proceedings of the International Scientific Conference, 19-23 August 2019, NOVOTEL, (Athens, Greece). - Sofia : Saima Consult, 2019. ISBN 978-619-7495-06-5. ISSN 2603-4107, pp. 323-330. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 7. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Revenue and Expenditure Analysis from the Point of View of the State Budget Balance. In NORDSCI 2019. International Conference on Social Sciences. NORDSCI 2019: International Conference on Social Sciences : Proceedings of the International Scientific Conference, 19-23 August 2019, NOVOTEL, (Athens, Greece). - Sofia : Saima Consult, 2019. ISBN 978-619-7495-06-5. ISSN 2603-4107, pp. 361-368. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 8. LENNEROVÁ, Ivana - MATOUŠKOVÁ, Eleonóra - TRNOVSKÝ, Karol. Príčiny a dopady pracovnej migrácie. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711, 2019, roč. 16, č. 2, s. [1-10] online.
  článok

  článok

 9. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Postavenie a problémy rizikových skupín obyvateľstva na trhu práce. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 186-191 CD-ROM. ITMS 26240120032, VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 10. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Nedokonalá konkurencia na trhu a jej vplyv na tvorbu cien. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 101-107 CD-ROM. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok