Výsledky vyhľadávania

 1. NÉMETHOVÁ, Valéria - MIKULEC, Vladimír. Dopady podpory základných škôl na Slovenku – Kvalitatívne hodnotenie pomoci z fondov EÚ. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2016. ISSN 2453-6148, 2016, roč. 2, č. 2, s. 54-73 online. APVV- 14-0512.
  článok

  článok

 2. MIKULEC, Vladimír. Hodnotenie podpory základných škôl z fondov Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Valéria Szitásiová. Bratislava, 2016. 82 s.
  kniha

  kniha

 3. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0103/12 : doba riešenia od 01/2012 do 12/2015. Oponenti: Michaela Nováková, Tatiana Masárová. 1. vyd. Bratislava, 2015. 21 s. VEGA 1/0103/12.
 4. LUPTÁČIK, Mikuláš et al. Technologická zmena, dobiehanie a ekoefektívnosť: rast a konvergencia v krajinách EÚ : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0906/12 : doba riešenia od 01/2012 do 12/2014. Oponenti: Vladimír Mlynarovič, Margaréta Halická. Bratislava, 2014. 12 s. VEGA 1/0906/12. ISBN [nemá].
 5. MIKULEC, Vladimír. Priestorové aspekty kreatívnej ekonomiky : bakalárska práca. Školiteľ: Valéria Szitásiová. Bratislava, 2014. 59 s.
  kniha

  kniha

 6. HALGAŠ, Peter. Finančné zdroje z fondov a programov EU na podporu výskumu a vývoja v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Mikulec. Bratislava, 2012. 43 s.
  kniha

  kniha

 7. MILANOVIČOVÁ, Linda. Verejno-súkromné projekty (PPP) a ich využitie v ekonomike SR : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Mikulec. Bratislava, 2012. 54 s.
  kniha

  kniha

 8. SIVÁKOVÁ, Ivana. Leasing ako alternatívne financovanie investícií : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Mikulec. Bratislava, 2012. 45 s.
  kniha

  kniha

 9. KOVÁČOVÁ, Miroslava. Inovácie a investície ako faktor rozvoja znalostnej ekonomiky : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Mikulec. Bratislava, 2012. 39 s.
  kniha

  kniha

 10. PÁSZTOR, Gabriel. Možnosti využitia finančných zdrojov z operačných programov v ekonomike SR : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Mikulec. Bratislava, 2012. 63 s.
  kniha

  kniha