Výsledky vyhľadávania

 1. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana. Waste Management of EU Countries Related to Circular Economy Issues. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 2464-6733, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 360-366 online. VEGA 1/0420/19.
  článok

  článok

 2. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana. Vplyv globalizácie na vývoj medzinárodného obchodu a význam cirkulárnej ekonomiky. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2020. ISSN 2453-9988, 2020, roč. 12, č. 1, s. 85-97. VEGA 1/0420/19, I-19-103-0.
  článok

  článok

 3. REŽOVÁ, Lucia. Konkurencieschopnosť vinárskych firiem na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2020. 97 s.
  kniha

  kniha

 4. SCHWEIGHOFER, Lenka - ZORKÓCIOVÁ, Otília. Self-assessment as a Way of Achieving and Sustaining Business Excellence. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2019. ISSN 2453-9988, 2019, roč. 11, č. 1, s. 110-120 online. VEGA 1/0420/19, VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok

 5. LACKO, Martin. Budovanie medzinárodne úspešnej značky ako významného faktora konkurencieschopnosti firiem na medzinárodných trhoch (HESTA, s. r. o.) : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2019. 66 s.
  kniha

  kniha

 6. OZANIAKOVÁ, Nikola. Nestabilita spotrebiteľských cien, identifikovaná WEF ako jedno z globálnych ekonomických rizík, jej dosahy na marketingové stratégie firiem (s uvedením príkladov na konkrétnej firme - firmách) : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2019. 72 s.
  kniha

  kniha

 7. KEBLOVSKÁ, Natália. Aplikácia princípov marketingu trvalo udržateľného rozvoja v podnikateľských stratégiách firiem na medzinárodných trhoch, pozitíva verzus negatíva (s uvedením príkladov na konkrétnej firme - firmách) : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 8. KOVÁČ, Juraj. Budovanie značky - faktor zvyšovania konkurencieschopnosti firmy : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2019. 81 s.
  kniha

  kniha

 9. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana. Environmental Economics - Solutions for Plastic Waste Recycling. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 487-495 CD-ROM. VEGA 1/0420/19.
  článok

  článok

 10. ZORKÓCIOVÁ, Otília. Mojej školskej mame - Obchodnej fakulte k jej životnému jubileu. In 1969 - 2019 Obchodná fakulta : polstoročie očami tých, ktorí boli jej súčasťou. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4643-0, s. 120-124.
  článok

  článok