Výsledky vyhľadávania

 1. ŠOLTÉS, Erik et al. Štatistické metódy pre ekonómov : zbierka príkladov. Recenzovali: Eva Sodomová, Soňa Coss. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 362 s. [15,6 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-767-9.

 2. KOTLEBOVÁ, Eva - ŠOLTÉS, Erik. Bayesian estimation of proportions in the analysis of unavailability of health care in Slovakia. In The 11th professor Aleksander Zelias international conference on modelling and forecasting of socio-economic phenomena. International conference. The 11th professor Aleksander Zelias international conference on modelling and forecasting of socio-economic phenomena : conference proceedings : may 9-12, 2017, Zakopane, Poland [elektronický zdroj]. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. ISBN 978-83-65173-85-0, pp. 163-172 online. VEGA 1/0548/16.
  článok

  článok


 3. KOTLEBOVÁ, Eva. Využitie Bayesovských metód pri analýze dostupnosti zdravotnej starostlivosti na Slovensku. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1210-1095, 2017, roč. 27, č. 3, s. 34-46. VEGA 1/0548/16.
  článok

  článok


 4. MEGYESIOVÁ, Silvia. [Demografia podnikov]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2017. ISSN 1336-7137, 2017, roč. 13, č. 3, s. 37-38 online. Recenzia na: Demografia podnikov : teoretické aspekty a empíria / Mária Vojtková a kolektív ; recenzenti: Silvia Megyesiová, Ružena Pardelová. 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, 2016. ISBN 978-80-7560-028-8.
  článok

  článok


 5. ŠOLTÉS, Erik - KOTLEBOVÁ, Eva. Regionálne disparity intenzity práce slovenských domácností v roku 2014. In Štatistická analýza chudoby a sociálneho vylúčenia v kontexte stratégie Európa 2020 : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0548/16 Pokrok SR pri napĺňaní stratégie Európa 2020 v oblasti znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4459-7, s. 81-96. VEGA 1/0548/16.
  článok

  článok


 6. KOTLEBOVÁ, Eva et al. Štatistika pre bakalárov v praxi. Recenzenti: Erik Šoltés, Mikuláš Cár. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 316 s. [19,15 AH]. ISBN 978-80-225-4366-8. [Počet ex. : 13, z toho voľných 0, prezenčne 5, dĺžka fronty rezervácií 9]

 7. BOLGÁČOVÁ, Andrea. Možnosti využitia induktívnych metód v medicínskom výskume : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2017. 68 s.
  kniha

  kniha


 8. CICÁKOVÁ, Kristína. Štatistická analýza sociálnych príjmov slovenských domácností : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2017. 68 s.
  kniha

  kniha


 9. GAŠPARÍKOVÁ, Andrea. Štatistická analýza príjmov slovenských domácností v závislosti odpočtu nezaopatrených detí : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2017. 72 s.
  kniha

  kniha


 10. GALAMBOŠ, Pavol. Štatistická analýza zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky z pohľadu prijímateľov zdravotnej starostlivosti : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2017. 82 s.
  kniha

  kniha