Výsledky vyhľadávania

 1. KOTLEBOVÁ, Eva et al. Aktuárska štatistika. Recenzovali: Ľudovít Pinda, Petra Uhrinová. 1.vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. [278 s.] [15,2 AH]. SAS Academic Programs 2019, VEGA 1/0120/18, VEGA 1/0647/19. ISBN 978-80-89962-54-9.
 2. KOTLEBOVÁ, Eva. [Regresná a korelačná analýza s aplikáciami v softvéri SAS]. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095, 2020, roč. 30, č. 2, s. 77-78 online. Recenzia na: Regresná a korelačná analýza : s aplikáciami v softvéri SAS / Erik Šoltés ; recenzovali: Mária Vojtková, Luboš Marek. 1. vydanie. - Bratislava : Letra Edu, 2019. - ISBN 978-80-89962-38-9.
  článok

  článok

 3. ŠOLTÉS, Erik - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana - KOTLEBOVÁ, Eva. Regresná a korelačná analýza : s aplikáciami v softvéri SAS - zbierka príkladov. Recenzovali: Mária Vojtková, Luboš Marek. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. 215 s. [11,27 AH]. ISBN 978-80-89962-52-5. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]
 4. VÉGHOVÁ, Andrea. Štatistická analýza vplyvu ekonomickej aktivity obyvateľov Slovenskej republiky na ich životnú úroveň : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2019. 78 s.
  kniha

  kniha

 5. BOMBARA, Matúš. Štatistická analýza faktorov ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľov Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 6. MOSNÝ, Dušan. Štatistická analýza životných podmienok nezamestnaných osôb v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 7. KOTLEBOVÁ, Eva. Finančné zaťaženie slovenských domácností splácajúcich hypotéku. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-987X, 2019, roč. 17, č. 2, s. 29-38 online.
  článok

  článok

 8. MEGYESIOVÁ, Silvia. [Chudoba a sociálne vylúčenie v EÚ a v SR : v kontexte stratégie Európa 2020]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2019. ISSN 1336-7137, 2019, roč. 15, č. 3, s. 38-39 online. Recenzia na: Chudoba a sociálne vylúčenie v EÚ a v SR [elektronický zdroj] : v kontexte stratégie Európa 2020 / Erik Šoltés a kolektív ; recenzenti: Eva Rublíková, Silvia Megyesiová. 1. vydání. - Pardubice : Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, 2018. - ISBN 978-80-7560-186-5.
  článok

  článok

 9. KOTLEBOVÁ, Eva. Porovnanie finančného zaťaženia domácností nákladmi na bývanie u domácností splácajúcich hypotéku a u domácností bývajúcich v komerčnom prenájme. In 100 rokov štatistiky v Československu. aktuálne otázky a odpovede. 100 rokov štatistiky v Československu : aktuálne otázky a odpovede. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-44-0, s. 75-86. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 10. VOJTKOVÁ, Mária - KOTLEBOVÁ, Eva - SIVAŠOVÁ, Daniela. Determinants Affecting Health of Slovak Population and their Quantification. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2019. ISSN 1804-8765, 2019, vol. 99, no. 4, pp. 434-450 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok