Výsledky vyhľadávania

 1. ŠOLTÉS, Erik et al. Štatistické metódy pre ekonómov : zbierka príkladov. Recenzovali: Eva Sodomová, Soňa Coss. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 362 s. [15,6 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-767-9. [Počet ex. : 16, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 2. BOLGÁČOVÁ, Andrea. Možnosti využitia induktívnych metód v medicínskom výskume : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2017. 68 s.
  kniha

  kniha


 3. CICÁKOVÁ, Kristína. Štatistická analýza sociálnych príjmov slovenských domácností : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2017. 68 s.
  kniha

  kniha


 4. GAŠPARÍKOVÁ, Andrea. Štatistická analýza príjmov slovenských domácností v závislosti odpočtu nezaopatrených detí : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2017. 72 s.
  kniha

  kniha


 5. GALAMBOŠ, Pavol. Štatistická analýza zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky z pohľadu prijímateľov zdravotnej starostlivosti : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2017. 82 s.
  kniha

  kniha


 6. CHVOSTAL, Andrej. Štatistická analýza ukazovateľov ovplyvňujúcich subjektívne hodnotenie zdravotného stavu obyvateľov SR : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha


 7. GEJDOŠ, Jakub. Analýza rozptylu využitá pri určovaní významnosti aspoň troch faktorov : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2017. 63 s.
  kniha

  kniha


 8. ŠOLTÉS, Erik - KOTLEBOVÁ, Eva. Regionálne disparity intenzity práce slovenských domácností v roku 2014. In Štatistická analýza chudoby a sociálneho vylúčenia v kontexte stratégie Európa 2020 : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0548/16 Pokrok SR pri napĺňaní stratégie Európa 2020 v oblasti znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4459-7, s. 81-96. VEGA 1/0548/16.
  článok

  článok


 9. KOTLEBOVÁ, Eva. Využitie Bayesovských metód pri analýze dostupnosti zdravotnej starostlivosti na Slovensku. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1210-1095, 2017, roč. 27, č. 3, s. 34-46. VEGA 1/0548/16.
  článok

  článok


 10. KOTLEBOVÁ, Eva - ŠOLTÉS, Erik. Bayesian estimation of proportions in the analysis of unavailability of health care in Slovakia. In The 11th professor Aleksander Zelias international conference on modelling and forecasting of socio-economic phenomena. International conference. The 11th professor Aleksander Zelias international conference on modelling and forecasting of socio-economic phenomena : conference proceedings : may 9-12, 2017, Zakopane, Poland [elektronický zdroj]. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. ISBN 978-83-65173-85-0, pp. 163-172 online. VEGA 1/0548/16.
  článok

  článok