Výsledky vyhľadávania

 1. SIKA, Peter. Technologický pokrok a jeho dopad na ekonomiku a trh práce. In Vplyv industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2020. medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2020 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of Scientific Papers from the International Scientific Conference. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2021. ISBN 978-80-8075-939-1, s. 409-418 online. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 2. VIDOVÁ, Jarmila - SIKA, Peter. Globalization Processes and Their Effects on the Household Economy. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2021. ISSN 2261-2424, pp. [1-10] online. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 3. FATUROVÁ, Elena. Činnosti mesta Považská Bystrica k sociálne slabším skupinám obyvateľstva v záujme ich ochrany a inklúzie : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Sika. Bratislava, 2020. 50 s.
  kniha

  kniha

 4. SOMSEDÍKOVÁ, Natália. Náklady štátu spojené s výkonom väzby a výkonom trestu odňatia slobody : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Sika. Bratislava, 2020. 50 s.
  kniha

  kniha

 5. SIKA, Peter. Komparácia dôchodkových systémov vo vybraných krajinách Európskej únie. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2020. ISSN 2453-6148, 2020, roč. 6, č. 1, s. 131-142. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 6. SIKA, Peter - VIDOVÁ, Jarmila - RIEVAJOVÁ, Eva. Regional View on Housing of the Maginalized Roma Population in the Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science. In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 14, pp. 1-24 online. VEGA 1/0251/19, VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 7. SIKA, Peter. Potential for the Development of the Silver Economy under the Conditions of the Slovak Republic. In EMAN 2020. Conference. 4th International Scientific Conference - EMAN 2020 : Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2020. ISBN 978-86-80194-30-1. ISSN 2683-4510, pp. 81-92 online. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 8. SIKA, Peter. Úloha a potenciál sociálnych podnikov bývania. In Trh práce, sociálne podnikanie a investície do bývania v SR : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4766-6, s. 88-96 CD-ROM. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 9. SIKA, Peter. Potenciál striebornej ekonomiky pre trh práce a industry 4.0. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2019 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of Scientific Papers from the International Scientific Conference. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2020. ISBN 978-80-8075-903-2, s. 335-344 online. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 10. VIDOVÁ, Jarmila - SIKA, Peter. Christmas Allowance as a Non-System Tool for Sustainability of Quality of Life of Slovak Seniors. In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 9, pp. 1-14. VEGA 1/0251/19.
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný