Výsledky vyhľadávania

 1. KONEČNÁ, Anna. [Pozícia kúpeľníctva v súčasných spoločensko-ekonomických podmienkach a perspektívy jeho rozvoja]. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2006. ISSN 0139-8660, 2006, roč. 39, č. 4, s. 255-256. Recenzia na: Pozícia kúpeľníctva v súčasných spoločensko-ekonomických podmienkach a perspektívy jeho rozvoja : zborník z vedeckej konferencie k výskumnému projektu VEGA 1/1229/04 / editorka: Darina Eliašová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - ISBN 80-225-2234-1.
  článok

  článok

 2. KUBIČKOVÁ, Viera et al. Moderné nástroje v podnikaní so službami. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 194 s. [12,01 AH]. ISBN 80-225-2134-5. [Počet ex. : 10, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 3. ELIAŠOVÁ, Darina. [Regionálna spolupráca v cestovnom ruchu]. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2004. ISSN 1335-4582, november 2004, roč. 6, č. 20, s. 113-114. Recenzia na: Regionálna spolupráca v cestovnom ruchu / Anna Konečná. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. - ISBN 80-225-1816-6.
  článok

  článok

 4. KONEČNÁ, Anna. Podpora rozvoja regionálnej spolupráce v cestovnom ruchu. In Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 35. výročia vzniku Obchodnej fakulty konanej pod záštitou podpredsedu vlády SR Ivana Mikloša. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. ISBN 80-225-1904-9, s. 460-462.
  článok

  článok

 5. KONEČNÁ, Anna. Problémy spolupráce v regióne cestovného ruchu. In Cestovný ruch v procese európskej integrácie a globalizácie : zborník prednášok z IX. medzinárodnej konferencie o cestovnom ruch. - Banská Bystrica : Dom techniky ZSVTS, 2004. ISBN 80-230-0170-1, s. 54-57.
  článok

  článok

 6. KONEČNÁ, Anna. Regionálna spolupráca v cestovnom ruchu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 159 s. ISBN 80-225-1816-6. [Počet ex. : 20, z toho voľných 19, prezenčne 1]
 7. KONEČNÁ, Anna. Vzťahy spolupráce medzi subjektmi cestovného ruchu v regióne. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2004. ISSN 0139-8660, 2004, roč. 37, č. 2, s. 79-88.
  článok

  článok

 8. KONEČNÁ, Anna. Spolupráca podnikateľských subjektov v cestovnom ruchu a spoločnom stravovaní a jej prínos pre možné zvýšenie efektívnosti podnikania. In Efektívnejšie podnikať v systémoch spoločného stravovania : zborník prednášok z konferencie. - Banská Bystrica : Dom techniky ZSVTS Banská Bystrica s.r.o., 2003. ISBN 80-230-0168-X, s. 80-82.
  článok

  článok

 9. KONEČNÁ, Anna. Význam euroregiónov pre rozvoj cestovného ruchu, zapojenie MSP do euroregionálnych aktivít. In Zborník výsledkov výskumu Katedry služieb a cestovného ruchu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity projektov VEGA a inštitucionálnych projektov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2003, s. 168-175.
  článok

  článok

 10. KONEČNÁ, Anna. Zvyšovanie spokojnosti návštevníkov cieľového miesta v cestovnom ruchu. In Starostlivosť o zákazníka v cestovnom ruchu : zborník z vedeckej konferencie. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta, 2002, s. 115-119.
  článok

  článok