Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTVRTECKÁ, Zuzana. Dokumentácia interného audítora v oblasti rezerv a opravných položiek v účtovníctve podnikateľských subjektov : diplomová práca. Školiteľ: Sylvia Kastlerová. Bratislava, 2015. 67 s.
  kniha

  kniha

 2. KRIŽANOVÁ, Viera. Analýza a účtovné zobrazenie odvodového zaťaženia vybraného podnikateľského subjektu : diplomová práca. Školiteľ: Sylvia Kastlerová. Bratislava, 2015. 76 s.
  kniha

  kniha

 3. KASTLEROVÁ, Sylvia. Analýza vplyvu zmluvných sankcií za nesplnenie záväzkov na výsledok hospodárenia v účtovníctve podnikateľských subjktov v SR. In Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve - symbióza teórie a praxe. Vedecká konferencia. Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve - symbióza teórie a praxe : zborník príspevkov z vedeckej konferencie k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva : Bratislava 20.5.2014. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4011-7, s. 35-37.
  článok

  článok

 4. KASTLEROVÁ, Sylvia - BARBUŠ, Juraj. Ethical Leadership Known as "Tone of the Top" and development of code of conduct of business entities. In Ethics as an essential condition for sustainable economic development : proceedings of scientific papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3953-1, s. 36-40.
  článok

  článok

 5. KASTLEROVÁ, Sylvia. Evidencia a zdaňovanie použitia motorového vozidla v majetku podnikateľského subjektu. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník zo [14.] mezinárodní vědecké konference : Brno, 3. - 5. září 2014. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2014. ISBN 978-80-245-2045-2, s. 55-59.
  článok

  článok

 6. KASTLEROVÁ, Sylvia. Aplikácia etických princípov v internej kontrole a internom audite. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava - hotel West - Kamzík , 3. - 5. septembra 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3821-3, s. 44-47.
  článok

  článok

 7. KURINCOVÁ, Petra. Kontrolné postupy interného audítora v oblasti účtovania a vykazovania miezd : diplomová práca. Školiteľ: Sylvia Kastlerová. Bratislava, 2014. 60 s.
  kniha

  kniha

 8. HANEŠOVÁ, Žaneta. Účtovanie a vykazovanie zníženia hodnoty majetku v účtovníctve podnikateľov SR : diplomová práca. Školiteľ: Sylvia Kastlerová. Bratislava, 2014. 69 s.
  kniha

  kniha

 9. KREBESOVÁ, Zuzana. Kontrolné postupy interného audítora v oblasti oceňovania, účtovania a vykazovania dlhodobého nehmotného a hmotného majetku : diplomová práca. Školiteľ: Sylvia Kastlerová. Bratislava, 2014. 69 s.
  kniha

  kniha

 10. HARNÁDKOVÁ, Jana. Kontrolné postupy interného audítora v oblasti účtovania a vykazovania finančného majetku : diplomová práca. Školiteľ: Sylvia Kastlerová. Bratislava, 2014. 65 s.
  kniha

  kniha