Výsledky vyhľadávania

 1. ČIHOVSKÁ, Viera - KOVÁČOVÁ, Jana. Sociálny marketing - rozšírenie marketingovej koncepcie. In Aktuální výzvy marketingu a jejich uplatnění v praxi : [zborník] : vědecké statě : 2. ročník mezinárodní konference : Praha, 14. června 2012. - Praha : Kamil Mařík - Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-090-4, s. 24-31. VEGA 1/0047/11.
  článok

  článok

 2. ČIHOVSKÁ, Viera - KOVÁČOVÁ, Jana. Spoločenská zodpovednosť zvyšuje konkurencieschopnosť organizácie na trhu. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 14, s. 182-192. VEGA 1/0047/11.
  článok

  článok

 3. ČIHOVSKÁ, Viera - KOVÁČOVÁ, Jana. Sociálny marketing pomáha riešiť sociálne problémy spoločnosti. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2011 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3326-3, s. 1-10. VEGA 1/0251/08.
  článok

  článok

 4. ČIHOVSKÁ, Viera - HVIZDOVÁ, Eva, ml. - KOVÁČOVÁ, Jana. Moderné trendy marketingového manažmentu a ich uplatnenie v praxi. In Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3037-8, s. 6-18. VEGA 1/0251/08.
  článok

  článok

 5. ČIHOVSKÁ, Viera - HVIZDOVÁ, Eva, ml. - KOVÁČOVÁ, Jana. Súčasné trendy marketingu v teórii a v praxi. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-7493, 2010, roč. 3, č. 12, s. 483-496. VEGA 1/0251/08.
  článok

  článok

 6. KOVÁČOVÁ, Jana. Teoretické prístupy v sociálnom marketingu. In EDAMBA 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2972-3, s. 230-235.
  článok

  článok

 7. KOVÁČOVÁ, Jana. Prístupy k problematike konkurencieschopnosti. In Faktory a determinanty podnikateľského prostredia jednotného európskeho trhu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2717-0, s. 79-85.
  článok

  článok

 8. ČIHOVSKÁ, Viera - KOVÁČOVÁ, Jana. Sociálny marketing. In Zborník prác z medziuniverzitnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie FMK : v Trnave 10.12.2009. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-175-3, s. 347-358.
  článok

  článok

 9. KOVÁČOVÁ, Jana. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme po poslednej novele. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2009. ISSN 1335-1583, 2009, č. 8, s. 197-216.
  článok

  článok

 10. KOVÁČOVÁ, Jana. Sociálny marketing - sociálne zmeny a problémy. In MERKÚR 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 167-171.
  článok

  článok