Výsledky vyhľadávania

 1. VUČETIĆ, Miljan et al. Financial Literacy and Psychological Disaster Preparedness: Applicability of Approach Based on Fuzzy Functional Dependencies. - Registrovaný: Scopus. In Information Processing & Management : An International Journal. - Oxford : ELSEVIER. ISSN 0306-4573, 2022, vol. 59, no. 2, pp. 1-12 online. VEGA 1/0466/19.
  článok

  článok

 2. SNOPKOVÁ, Andrea. Recenzia. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 0323-262X, 2021, roč. 50, č. 3, s. 352-354. Recenzia na: Dejiny poisťovníctva / Erika Pastoráková, Tomáš Ondruška, Monika Jurkovičová ; recenzenti: Eva Ducháčková, Andrea Sikorová. 1. vydanie. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. - ISBN 978-80-7598-998-7.
  článok

  článok

 3. STEINEROVÁ, Sára. 25 rokov moderného poisťovníctva na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2021. 50 s.
  kniha

  kniha

 4. BERNÁT, Michal. Možnosti riadenia rizika dlhovekosti nástrojmi komerčného poistenia : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2021. 43 s.
  kniha

  kniha

 5. ONDRUŠKA, Tomáš - PASTORÁKOVÁ, Erika. Development of the Insurance Market in the Slovak Republic: A Historical Approach. In Socio-Economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective. - Warszawa : Poltext, 2020. ISBN 978-83-8175-233-6, pp. 229-238 online. VEGA 1/0466/19.
  článok

  článok

 6. PASTORÁKOVÁ, Erika. The Development of the Insurance Market in Slovakia After 1990. In Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-88320-36-4, s. 99-104. VEGA 1/0466/19.
  článok

  článok

 7. KOŠTIALOVÁ, Ema. Porovnanie princípov fungovania peer to peer poistenia a vzájomnostného poistenia : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2020. 41 s.
  kniha

  kniha

 8. MALEK, Matej. Daň z poistenia – komparácia vybraných krajín : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 9. POLÁKOVÁ, Nikola. Úloha finančného sprostredkovania a finančného poradenstva na poistnom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 10. ONDRUŠKA, Tomáš - PASTORÁKOVÁ, Erika - BROKEŠOVÁ, Zuzana. Determinants of Individual Life-Related Insurance Consumption: The Case of the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 8, s. 846-863 online. VEGA 1/0466/19, KEGA 015EU-4/2020.
  článok

  článok