Výsledky vyhľadávania

 1. ZORIČÁKOVÁ, Viera. Komparácia rozpočtového určenia daní v SR a ČR. In Teória a prax verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej pri príležitosti 15. výročia založenia Fakulty verejnej správy UPJŠ: 11.-12. 9. 2013, Košice. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. ISBN 978-80-8152-058-7, s. 256-265.
  článok

  článok

 2. ZORIČÁKOVÁ, Viera - LAJOŠ, Branislav. Vybrané problémy v boji s daňovými únikmi v Slovenskej republike. In Vybrané otázky daňovej politiky Európskej únie a jej členských štátov : nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. ISBN 978-80-7097-999-0, s. 429-442.
  článok

  článok

 3. ZUBKOVÁ, Lívia. Účtovné a daňové aspekty pozastavenia živnosti : diplomová práca. Školiteľ: Viera Zoričáková. Košice, 2013. 57 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. KVOČÁKOVÁ, Miroslava. Rezervy v účtovníctve podnikateľov : diplomová práca. Školiteľ: Viera Zoričáková. Košice, 2013. 61 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. RUJÁKOVÁ, Eva. Komparácia odpisovej politiky SR s vybranou krajinou : diplomová práca. Školiteľ: Viera Zoričáková. Košice, 2013. 78 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. HERPÁK, Tomáš. Aplikácia zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Viera Zoričáková. Košice, 2013. 91 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. TARNÓCZYOVÁ, Erika. Reforma daňovej a colnej správy : diplomová práca. Školiteľ: Viera Zoričáková. Košice, 2013. 75 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. HARČOVÁ, Veronika. Vnútropodnikové predpisy pre vedenie účtovníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Viera Zoričáková. Košice, 2013. 51 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. DLUHOŠ, Martin. Komparácia rozpočtového určenia daní v SR a ČR : bakalárska práca. Školiteľ: Viera Zoričáková. Košice, 2013. 46 s.
  kniha

  kniha

 10. MARUŠIN, Ján - ZORIČÁKOVÁ, Viera. Riadenie a kontrola režijných nákladov. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2013. ISSN 1338-7065, 2013, roč. 6, č. 7-8, s. 33-38.
  článok

  článok