Výsledky vyhľadávania

 1. ŠLOSÁROVÁ, Anna et al. Účtovníctvo B : cvičebnica. 2. uprav. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2010. 247 s. [19,67 AH]. Ekonómia. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/89GiquHV5p> ISBN 978-80-8078-303-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 2. ŽIFČÁKOVÁ, Zuzana. Obsahové vymedzenie a účtovné zobrazenie vlastného imania : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Parišová. Bratislava, 2010. 34 s.
  kniha

  kniha

 3. PARIŠOVÁ, Renáta. Postupy konsolidácie dcérskych podnikov pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 11, s. 44-52. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/11-2010-1/Postupy-konsolidacie-dcerskych-podnikov-pri-zostavovani-konsolidovanej-uctovnej-zavierky-2-cast/>
  článok

  článok

 4. BEŇOVÁ, Jaroslava. Analýza konsolidovanej účtovnej závierky a jej využitie pre používateľov : diplomová práca. Škol. Renáta Parišová. Bratislava, 2010. 69 s.
  kniha

  kniha

 5. ČULÍKOVÁ, Mária. Uplatnenie metódy vlastného imania v individuálnej účtovnej závierke a v konsolidovanej účtovnej závierke : diplomová práca. Škol. Renáta Parišová. Bratislava, 2010. 63 s.
  kniha

  kniha

 6. MACHÁLKOVÁ, Marika. Vznik, podstata a účtovné zobrazenie goodwillu : diplomová práca. Škol. Renáta Parišová. Bratislava, 2010. 70 s.
  kniha

  kniha

 7. MARTINKO, Anton. Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v Matador Group : diplomová práca. Škol. Renáta Parišová. Bratislava, 2010. 75 s.
  kniha

  kniha

 8. PARIŠOVÁ, Renáta. Vykazovanie a oceňovanie goodwillu podľa IFRS. In Účetnictví v procesu světové harmonizace. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1685-1, s. 159-162.
  článok

  článok

 9. PARIŠOVÁ, Renáta. Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v Slovenskej republike. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 5, s. 39-45. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/5-2010-1/Zostavenie-konsolidovanej-uctovnej-zavierky-v-Slovenskej-republike/>
  článok

  článok

 10. PARIŠOVÁ, Renáta. Nehmotné aktíva nadobudnuté v podnikovej kombinácii podľa IFRS. In Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve v kontexte svetového vývoja : zborník príspevkov zo šiesteho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2960-0, s. 66-67.
  článok

  článok