Výsledky vyhľadávania

 1. PARIŠOVÁ, Renáta. Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v Slovenskej republike. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 5, s. 39-45. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/5-2010-1/Zostavenie-konsolidovanej-uctovnej-zavierky-v-Slovenskej-republike/>
  článok

  článok

 2. PARIŠOVÁ, Renáta. Nehmotné aktíva nadobudnuté v podnikovej kombinácii podľa IFRS. In Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve v kontexte svetového vývoja : zborník príspevkov zo šiesteho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2960-0, s. 66-67.
  článok

  článok

 3. MACHÁLKOVÁ, Marika. Vznik, podstata a účtovné zobrazenie goodwillu : diplomová práca. Škol. Renáta Parišová. Bratislava, 2010. 70 s.
  kniha

  kniha

 4. MARTINKO, Anton. Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v Matador Group : diplomová práca. Škol. Renáta Parišová. Bratislava, 2010. 75 s.
  kniha

  kniha

 5. PAVLÍKOVÁ, Andrea. Vývoj účtovania podnikových kombinácií podľa IFRS : diplomová práca. Škol. Renáta Parišová. Bratislava, 2010. 65 s.
  kniha

  kniha

 6. BAŠTINCOVÁ, Anna. Zhodnotenie výsledkov riešenia projektu KEGA :Implementácia zmien v účtovnom a daňovom systéme po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie a do eurozóny do výučby predmetov štúdijného programu účtovníctvo. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 1, s. 165-172.
  článok

  článok

 7. ŠOLTÉSOVÁ, Eva. Štruktúra a obsah účtovnej závierky podľa IFRS a podľa slovenskej právnej úpravy : diplomová práca. Škol. Renáta Parišová. Bratislava, 2010. 71 s.
  kniha

  kniha

 8. ŠLOSÁROVÁ, Anna et al. Účtovníctvo B : cvičebnica. 2. uprav. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2010. 247 s. [19,67 AH]. Ekonómia. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/89GiquHV5p> ISBN 978-80-8078-303-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. PARIŠOVÁ, Renáta. Postupy konsolidácie dcérskych podnikov pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 11, s. 44-52. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/11-2010-1/Postupy-konsolidacie-dcerskych-podnikov-pri-zostavovani-konsolidovanej-uctovnej-zavierky-2-cast/>
  článok

  článok

 10. PARIŠOVÁ, Renáta. Podnikové kombinácie podľa IFRS. Bratislava : Iura Edition, 2010. 173 s. [12,18 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-330-3. [Počet ex. : 8, z toho voľných 4, prezenčne 3]