Výsledky vyhľadávania

 1. PARIŠOVÁ, Renáta. Nehmotné aktíva nadobudnuté v podnikovej kombinácii podľa IFRS. In Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve v kontexte svetového vývoja : zborník príspevkov zo šiesteho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2960-0, s. 66-67.
  článok

  článok


 2. PARIŠOVÁ, Renáta. Vykazovanie a oceňovanie goodwillu podľa IFRS. In Účetnictví v procesu světové harmonizace. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1685-1, s. 159-162.
  článok

  článok


 3. BEŇOVÁ, Jaroslava. Analýza konsolidovanej účtovnej závierky a jej využitie pre používateľov : diplomová práca. Škol. Renáta Parišová. Bratislava, 2010. 69 s.
  kniha

  kniha


 4. ČULÍKOVÁ, Mária. Uplatnenie metódy vlastného imania v individuálnej účtovnej závierke a v konsolidovanej účtovnej závierke : diplomová práca. Škol. Renáta Parišová. Bratislava, 2010. 63 s.
  kniha

  kniha


 5. MACHÁLKOVÁ, Marika. Vznik, podstata a účtovné zobrazenie goodwillu : diplomová práca. Škol. Renáta Parišová. Bratislava, 2010. 70 s.
  kniha

  kniha


 6. MARTINKO, Anton. Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v Matador Group : diplomová práca. Škol. Renáta Parišová. Bratislava, 2010. 75 s.
  kniha

  kniha


 7. PAVLÍKOVÁ, Andrea. Vývoj účtovania podnikových kombinácií podľa IFRS : diplomová práca. Škol. Renáta Parišová. Bratislava, 2010. 65 s.
  kniha

  kniha


 8. ŠOLTÉSOVÁ, Eva. Štruktúra a obsah účtovnej závierky podľa IFRS a podľa slovenskej právnej úpravy : diplomová práca. Škol. Renáta Parišová. Bratislava, 2010. 71 s.
  kniha

  kniha


 9. ŽIFČÁKOVÁ, Zuzana. Obsahové vymedzenie a účtovné zobrazenie vlastného imania : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Parišová. Bratislava, 2010. 34 s.
  kniha

  kniha


 10. PARIŠOVÁ, Renáta. Postupy konsolidácie dcérskych podnikov pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 10, s. 34-38. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/>
  článok

  článok