Výsledky vyhľadávania

 1. RYBÁROVÁ, Daniela. Používanie modelu CAPM v znaleckej činnosti. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 25-32 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 2. RYBÁROVÁ, Daniela. [Hodnotový rozmer ekoinovačnej stratégie podniku]. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 63 online. Recenzia na: Hodnotový rozmer ekoinovačnej stratégie podniku / Nora Grisáková, Iveta Kufelová, Peter Štetka ; recenzenti: Daniela Rybárová, Alena Trsťanská. 1. vydanie. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. - ISBN 978-80-7556-077-3.
  článok

  článok

 3. ŠTETKA, Peter. [Stress Techniques – Innovation of Risk Management Methods]. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 64 online. Recenzia na: Stress Techniques – Innovation of Risk Management Methods [elektronický zdroj] / Peter Markovič, Helena Majdúchová, Daniela Rybárová ; Reviewers: Štefan Majtán, Lilia Dvořáková, Anna Križanová. 1st Edition. - Praha : Wolters Kluwer, 2018. - ISBN 978-80-7598-251-3.
  článok

  článok

 4. RYBÁROVÁ, Daniela. Posúdenie prevádzkového rizika koncesie na služby. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2021. ISSN 2454-1028, 2021, roč. 18, č. 2, s. 22-32 online. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 5. MAJDÚCHOVÁ, Helena - RYBÁROVÁ, Daniela. Resilience and Sustainability of Creative Industries Businesses. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-9 online. VEGA 1/0340/19 (50%), VEGA 1/0708/20 (50%).
  článok

  článok

 6. DEÁKOVÁ, Stanislava - KUFELOVÁ, Iveta - MAJDÚCHOVÁ, Helena. Podnik a podnikanie : príklady a prípadové štúdie : pracovný zošit. Recenzovali: Daniela Rybárová, Jana Kissová. 3. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 279 s. ISBN 978-80-571-0405-6. [Počet ex. : 15, z toho voľných 11, prezenčne 2]
 7. TÓTH, Miroslav - ŠAGÁTOVÁ, Slávka - ŠTETKA, Peter. Nákladový controlling : zbierka príkladov. Recenzenti: Marek Potkány, Daniela Rybárová. 3. rozšírené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. [227 s.] [8,9403 AH]. ISBN 978-80-571-0395-0.
 8. The Current Issues of Business : Proceedings of Scientific Papers. Helena Majdúchová et al. ; editors: Dana Hrušovská, Mária Kmety Barteková, Mária Trúchliková, Monika Raková. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. 132 s. [9,6 AH]. ISBN 978-80-7556-093-3.
  kniha

  kniha

 9. HÁJOVSKÁ, Veronika. Posúdenie investičných rizík vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Rybárová. Bratislava, 2021. 85 s.
  kniha

  kniha

 10. MIŠÁNIOVÁ, Martina. Sociálno-ekonomické determinanty trvalo udržateľnej výroby a spotreby z hľadiska vplyvu na výkonnosť podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Rybárová. Bratislava, 2021. 80 s.
  kniha

  kniha