Výsledky vyhľadávania

 1. FUNTA, Rastislav. Treuerabatte im Wettbewerbsrecht. 1. Aufl. Brno : MSD, 2017. 130 s. ISBN 978-80-7392-277-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. FUNTA, Rastislav. Analýza vernostných zliav v súťažnom práve. 1. vyd. Bratislava : IRIS, 2017. [151+151] s. ISBN 978-80-8200-004-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. PYTEĽOVÁ, Klaudia. Vojenská okupácia a ochrana ľudských práv. In Nová Európa - výzvy a očakávania. Medzinárodná vedecká konferencia. Nová Európa - výzvy a očakávania : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Trnavské právnické dni, 22.-23.9.2016, Trnava. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2016. ISBN 978-80-8168-559-0, s. 252-264 online.
  článok

  článok

 4. KRÁLIK, Andrej. Ochrana profesijného tajomstva advokátov v súťažných veciach. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2014. ISSN 1804-1183, 2014, č. 2, s. 49-52.
  článok

  článok

 5. KRÁLIK, Andrej. Doktrína vyčerpania práv z ochranných známok a jej uplatnenie v Európskej únii. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva = revue for theory and practice in the field of intellectual property = revue für Theorie und Praxis auf dem Gebiet des geistigen Eigentums. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2008. ISSN 1335-2881, 2008, roč. 12, č. 1, s. 25-30.
  článok

  článok

 6. KRÁLIK, Andrej. Doktrína vyčerpania práv z ochranných známok a jej uplatnenie v Európskej únii. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva = revue for theory and practice in the field of intellectual property = revue für Theorie und Praxis auf dem Gebiet des geistigen Eigentums. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2008. ISSN 1335-2881, 2008, roč. 12, č. 2, s. 12-16.
  článok

  článok

 7. KARAS, Viliam - KRÁLIK, Andrej. Európske právo. 2. dopln. a preprac. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2007. 505 s. ISBN 978-80-8078-148-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. KARAS, Viliam - KRÁLIK, Andrej. Európske právo. Bratislava : IURA EDITION, 2004. 436 s. ISBN 80-8078-001-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. KRÁLIK, Andrej. Najnovší vývoj v právnej úprave reklamy v kontexte aproximácie práva. In SEP - Časopis o slovenskom a európskom práve. - Utrecht : Stichting EMP, 2001. ISSN 1335-6860, 2001, roč. 2, č. 9-10, s. 11-17.
  článok

  článok