Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 227  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0071726^"
 1. LUKÁČ, Jozef et al. Aspekty finančného riadenia miest a obcí na Slovensku v kontexte finančného zdravia : záverečná správa k projektu pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia k projektu č.: I-19-110-00. Posudzovatelia: Alena Bašistová, Zuzana Kudlová. Košice, 2019. 23 s. I-19-110-00.
 2. BRUOTHOVÁ, Michaela. [Etika a etiketa pre manažérov]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2015. ISSN 1336-7137, 2015, roč. 11, č. 3, s. 33 online. Recenzia na: Etika a etiketa pre manžérov / Stanislav Szabo, Aneta Bobenič Hintošová, Lucia Demjanová ; recenzenti: Alena Bašistová, Ján Poprenda. 1. vyd. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, 2013. - ISBN 978-80-553-1659-8.
  článok

  článok

 3. LYÓCSA, Ivana - BAŠISTOVÁ, Alena - LYÓCSA, Štefan. Conformity to Feminine Norms and Religiousness: A Study of Helping Professionals in Slovakia. - Registrovaný: Scopus. In British Journal of Social Work. - Oxford : Oxford University Press. ISSN 1468-263X, 2015, vol. 45, no. 4, pp. 1172-1189.
  článok

  článok

 4. KORPESIOVÁ, Mária. Manažérske vzdelávanie v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia za obdobie 2007-2013 : diplomová práca. Školiteľ: Alena Bašistová. Košice, 2015. 59 s.
  kniha

  kniha

 5. STANKOVIČ, Lýdia - BAŠISTOVÁ, Alena. Úvod do manažérstva spoločensky zodpovedného podnikania. Recenzenti: Petr Suchánek, Peter Mesároš, Vilém Kunz. 1. vyd. Košice : VÚSI, 2015. 198 s. [10 AH]. Ekonóm a manažment. ISBN 978-80-89383-33-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. FEĎO, Richard. Faktory interkultúrnej komunikácie v podmienkach územnej samosprávy : diplomová práca. Školiteľ: Alena Bašistová. Košice, 2014. 73 s.
  kniha

  kniha

 7. BONČIKOVÁ, Mária. Uplatňovanie filantropie ako súčasti spoločensky zodpovedného podnikania vo vybraných ekonomických činnostiach : diplomová práca. Školiteľ: Alena Bašistová. Košice, 2014. 82 s.
  kniha

  kniha

 8. PUDŁO, Patrycja et al. Global manager - príprava vysokoškolských študentov na podnikanie v globálnom prostredí : záverečná správa projektu Mladá veda č. 2330264 : doba riešenia apríl 2012 - december 2012. Košice, 2013. 66 s. Mladá veda 2330264.
 9. BAŠISTOVÁ, Alena - BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. Rozvíjanie a zvyšovanie úrovne verbálnych a numerických spôsobilostí u riadiacich pracovníkov spoločnosti Motor Car Košice s. r. o. In Celostná manažérska kompetentnosť - potreba, prístupy a metódy jej ohodnocovania : zborník vedeckých prác z vedeckého seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3602-8, s. 39-48.
  článok

  článok

 10. BAŠISTOVÁ, Alena - PONEVSKÁ, Monika. Uplatnenie vybraných marginalizovaných skupín na trhu práce prostredníctvom inovatívnych pracovných technológií. In Sociálna práca - cesta k zmyslu života: Košické dni sociálnej práce : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 6. 12. 2012 v Košiciach. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. ISBN 978-80-8152-012-9, s. 20-25. VEGA 1/0282/12.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.