Výsledky vyhľadávania

 1. LUKÁČ, Jozef et al. Aspekty finančného riadenia miest a obcí na Slovensku v kontexte finančného zdravia : záverečná správa k projektu pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia k projektu č.: I-19-110-00. Posudzovatelia: Alena Bašistová, Zuzana Kudlová. Košice, 2019. 23 s. I-19-110-00.
 2. STANKOVIČ, Lýdia - BAŠISTOVÁ, Alena. Úvod do manažérstva spoločensky zodpovedného podnikania. Recenzenti: Petr Suchánek, Peter Mesároš, Vilém Kunz. 1. vyd. Košice : VÚSI, 2015. 198 s. [10 AH]. Ekonóm a manažment. ISBN 978-80-89383-33-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. KORPESIOVÁ, Mária. Manažérske vzdelávanie v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia za obdobie 2007-2013 : diplomová práca. Školiteľ: Alena Bašistová. Košice, 2015. 59 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. BRUOTHOVÁ, Michaela. [Etika a etiketa pre manažérov]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2015. ISSN 1336-7137, 2015, roč. 11, č. 3, s. 33 online. Recenzia na: Etika a etiketa pre manžérov / Stanislav Szabo, Aneta Bobenič Hintošová, Lucia Demjanová ; recenzenti: Alena Bašistová, Ján Poprenda. 1. vyd. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, 2013. - ISBN 978-80-553-1659-8.
  článok

  článok

 5. LYÓCSA, Ivana - BAŠISTOVÁ, Alena - LYÓCSA, Štefan. Conformity to feminine norms and religiousness: a study of helping professionals in Slovakia. In British journal of social work. - London : Oxford. ISSN 1468-263X, 2015, vol. 45, no. 4, pp. 1172-1189.
  článok

  článok

 6. FEĎO, Richard. Faktory interkultúrnej komunikácie v podmienkach územnej samosprávy : diplomová práca. Školiteľ: Alena Bašistová. Košice, 2014. 73 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. BONČIKOVÁ, Mária. Uplatňovanie filantropie ako súčasti spoločensky zodpovedného podnikania vo vybraných ekonomických činnostiach : diplomová práca. Školiteľ: Alena Bašistová. Košice, 2014. 82 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. PUDŁO, Patrycja et al. Global manager - príprava vysokoškolských študentov na podnikanie v globálnom prostredí : záverečná správa projektu Mladá veda č. 2330264 : doba riešenia apríl 2012 - december 2012. Košice, 2013. 66 s. Mladá veda 2330264.
 9. BAŠISTOVÁ, Alena. Zvyšovanie kvality vo verejnej správe Fond sociálneho rozvoja. In Kvalita : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : MASM, 2013. ISSN 1335-9231, 2013, roč. 21, č. 1, s. 56-57. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2013-pdf/casopis-kvalita-1-2013>
  článok

  článok

 10. BAŠISTOVÁ, Alena - BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. Rozvíjanie a zvyšovanie úrovne verbálnych a numerických spôsobilostí u riadiacich pracovníkov spoločnosti Motor Car Košice s. r. o. In Celostná manažérska kompetentnosť - potreba, prístupy a metódy jej ohodnocovania : zborník vedeckých prác z vedeckého seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3602-8, s. 39-48.
  článok

  článok