Výsledky vyhľadávania

 1. LACKO, Roman - HAJDUOVÁ, Zuzana - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Vybrané faktory vývoja cestovného ruchu v EÚ pred pandémiou COVID. In Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2021. konferencia. Zborník príspevkov z konferencie Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2021. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4829-8, s. 100-111 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. ANDREJOVSKÝ, Pavol - HAJDUOVÁ, Zuzana - LACKO, Roman. Zhodnotenie vybraných dopadov globalizácie na poľnohospodárstvo. In Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2021. konferencia. Zborník príspevkov z konferencie Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2021. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4829-8, s. 172-180 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. HAJDUOVÁ, Zuzana et al. Multikriteriálna analýza vybraných krajín v oblasti kvality života. In Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2021. konferencia. Zborník príspevkov z konferencie Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2021. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4829-8, s. 61-68 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. GAJDOŠ, Jozef - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Využívanie vodných zdrojov v Európskej únii. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2020. ISSN 1336-7137, 2020, roč. 16, č. 1, s. 52-58 online.
  článok

  článok

 5. ANDREJOVSKÝ, Pavol - LACKO, Roman. Nakladanie so stavebným odpadom v rámci Slovenskej republiky. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 11-19.
  článok

  článok

 6. LACKO, Roman - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Medziregionálne rozdiely pri nakladaní s odpadmi v rámci SR. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, s. 34-43.
  článok

  článok

 7. LACKO, Roman - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Measuring the Efficiency of Environmental Innovations. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 221.
  článok

  článok

 8. ANDREJOVSKÝ, Pavol - LACKO, Roman. Waste Management in Conditions of Ciruclar Economy in Slovakia. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, pp. 156.
  článok

  článok

 9. LACKO, Roman - HAJDUOVÁ, Zuzana - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Recyklácia a využívanie obehových materiálov v krajinách V4. In STEP. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 13.11.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4780-2, s. 33-40 online.
  článok

  článok

 10. ANDREJOVSKÝ, Pavol - LACKO, Roman - GAJDOŠ, Jozef. Potravinová bezpenosť SR a jej prístup k jej hodnoteniu vo vybraných krajinách EU. In STEP. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 13.11.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4780-2, s. 91-97 online.
  článok

  článok