Výsledky vyhľadávania

 1. PAPOVÁ, Simona. Analýza finančných ukazovateľov vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Hurbánková. Bratislava, 2018. 50 s.
  kniha

  kniha


 2. ČATLOŠOVÁ, Gabriela. Analýza miezd na Slovensku s dôrazom na jednotkové náklady práce : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Hurbánková. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha


 3. VILHANOVÁ, Bibiána. Regionálne aspekty sociálneho a ekonomického rozvoja SR : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Hurbánková. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha


 4. HURBÁNKOVÁ, Ľubica. Analýza vybraných ukazovateľov demografie podnikov na Slovensku v rokoch 2008 – 2014. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 1339-987X, 2018, roč. 16, č. 2, s. 27-43 online.
  článok

  článok


 5. ŠOLTÉS, Erik et al. Chudoba a sociálne vylúčenie v EÚ a v SR : v kontexte stratégie Európa 2020. Recenzenti: Eva Rublíková, Silvia Megyesiová. 1. vydání. Pardubice : Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, 2018. 312 s. [25,6 AH]. Edice monografie. VEGA 1/0548/16. ISBN 978-80-7560-185-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 6. HURBÁNKOVÁ, Ľubica. Analýza vybraných ukazovateľov charakterizujúcich vylúčenie z trhu práce. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 253-266 online. VEGA 1/0548/16.
  článok

  článok


 7. HURBÁNKOVÁ, Ľubica - SIVAŠOVÁ, Daniela. Hospodárska štatistika I. Recenzenti: Mária Vojtková, Mikuláš Cár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 140 s. [7,21 AH]. ISBN 978-80-225-4504-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 3, prezenčne 4]

 8. NOVOTNÁ, Jana. Analýza miezd na Slovensku a vo vybraných krajinách Európskej únie v rokoch 2008 - 2015 s aspektom na diferenciáciu miezd mužov a žien : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Hurbánková. Bratislava, 2017. 91 s.
  kniha

  kniha


 9. ORTHOVÁ, Adriana. Štatistická analýza pracovných síl na Slovensku v rokoch 2008 - 2015 : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Hurbánková. Bratislava, 2017. 68 s.
  kniha

  kniha


 10. BARTEKOVÁ, Adriana. Vyhľadanie významných vplyvov sociálno-ekonomických faktorov na užívanie drog : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Hurbánková. Bratislava, 2017. 80 s.
  kniha

  kniha