Výsledky vyhľadávania

 1. HURBÁNKOVÁ, Ľubica. [Štatistické metódy pre ekonómov – zbierka príkladov]. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 1339-987X, 2017, roč. 15, č. 1, s. 93 online. Recenzia na: Štatistické metódy pre ekonómov : zbierka príkladov / Šoltés, E. ; a kol. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-8168-234-6.
  článok

  článok


 2. HURBÁNKOVÁ, Ľubica. Analýza počtu aktívnych podnikov na Slovensku v rokoch 2008 – 2014. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2017. ISSN 2453-6148, 2017, roč. 3, č. 1, s. 51-63 online.
  článok

  článok


 3. BARTEKOVÁ, Adriana. Vyhľadanie významných vplyvov sociálno-ekonomických faktorov na užívanie drog : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Hurbánková. Bratislava, 2017. 80 s.
  kniha

  kniha


 4. BUŠÍK, Matej. Analýza kriminality na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Hurbánková. Bratislava, 2017. 69 s.
  kniha

  kniha


 5. MIKOLAJČÍK, Igor. Analýza vybraných ukazovateľov demografie podnikov na Slovensku v rokoch 2008 - 2014 : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Hurbánková. Bratislava, 2017. 57 s.
  kniha

  kniha


 6. NOVOTNÁ, Jana. Analýza miezd na Slovensku a vo vybraných krajinách Európskej únie v rokoch 2008 - 2015 s aspektom na diferenciáciu miezd mužov a žien : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Hurbánková. Bratislava, 2017. 91 s.
  kniha

  kniha


 7. ORTHOVÁ, Adriana. Štatistická analýza pracovných síl na Slovensku v rokoch 2008 - 2015 : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Hurbánková. Bratislava, 2017. 68 s.
  kniha

  kniha


 8. KRASŇANSKÁ, Dominika. Analýza vybraných krajín Európskej únie na základe zvolených makroekonomických indikátorov : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Hurbánková. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha


 9. MEGYESIOVÁ, Silvia. [Demografia podnikov]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2017. ISSN 1336-7137, 2017, roč. 13, č. 3, s. 37-38 online. Recenzia na: Demografia podnikov : teoretické aspekty a empíria / Mária Vojtková a kolektív ; recenzenti: Silvia Megyesiová, Ružena Pardelová. 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, 2016. ISBN 978-80-7560-028-8.
  článok

  článok


 10. KRIŠKOVÁ, Petra - UŽÍK, Ján. Independence of auditor and its impact on acceptance of audit engagement. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [abstraktov] : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-0-6, s. 19.
  článok

  článok