Výsledky vyhľadávania

 1. MARTANČÍKOVÁ, Jana. Rodová nerovnosť na slovenskom trhu práce so zameraním na vybrané spoločnosti národného hospodárstva : diplomová práca. Školiteľ: Silvia Ošková. Bratislava, 2014. 98 s.
  kniha

  kniha

 2. FERECHOVÁ, Monika. Prejavy chudoby v rozvojových krajinách a možnosti jej riešenia : diplomová práca. Školiteľ: Silvia Ošková. Bratislava, 2014. 119 s.
  kniha

  kniha

 3. LAKIOVÁ, Silvia. Výdavky na rodinu v podmienkach SR : diplomová práca. Školiteľ: Silvia Šipikalová. Bratislava, 2014. 77 s.
  kniha

  kniha

 4. ZIMANOVÁ, Zdenka. Ekonomické a sociálne dopady starnutia populácie : diplomová práca. Školiteľ: Silvia Šipikalová. Bratislava, 2014. 103 s.
  kniha

  kniha

 5. MARČÁKOVÁ, Zuzana. Zmeny v demografickom správaní slovenskej populácie a ich odraz v sociálnej politike štátu : diplomová práca. Školiteľ: Silvia Šipikalová. Bratislava, 2012. 73 s.
  kniha

  kniha

 6. ANTALOVÁ, Martina. Postavenie nemocenského poistenia v systéme sociálneho zabezpečenia vo vybraných krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Silvia Šipikalová. Bratislava, 2012. 71 s.
  kniha

  kniha

 7. OŠKOVÁ, Silvia. Aktívne starnutie - súčasný stav a výzvy. In Determinanty sociálneho rozvoja "Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov" : recenzovaný zborník príspevkov : X. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica, 24.-25. máj 2012. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici : Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, 2012. ISBN 978-80-557-0400-5, s. [1-6]. VEGA 1/0330/11, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 8. HUSÁKOVÁ, Mária - OŠKOVÁ, Silvia. Sociálne charakteristiky rómskej populácie v Slovenskej republike. In Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2012. ISSN 1804-9095, 2012, roč. 6, s. 46-55. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 9. OŠKOVÁ, Silvia - RIEVAJOVÁ, Eva. Regional inequality in the labor market in Slovakia. In International academic conference : conference proceedings, June 24-27 2012, Dubrovnik, Croatia. - Prague : IISES, 2012. ISBN 978-80-905241-1-8, s. 372-382. Dostupné na : <http://www.iises.net/wp-content/uploads/Conference-proceedings-Dubrovnik-20121.pdf>
  článok

  článok

 10. PITOŇÁKOVÁ, Magdaléna. Analýza fungovania a výkonnosti kapitalizačných dôchodkových systémov : diplomová práca. Školiteľ: Silvia Šipikalová. Bratislava, 2012. 77 s.
  kniha

  kniha