Výsledky vyhľadávania

 1. HUSÁKOVÁ, Mária et al. The Reverse Mortgage as a Financial Tool for Increasing the Living Standard of Seniors in the Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 6, s. 621-640. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok

 2. KOVÁČOVÁ, Jaroslava et al. Transformácia systému sociálnych služieb pre seniorov v kontexte deinštitucionalizácie sociálnych služieb v pôsobnosti orgánov miestnej samosprávy : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0216/14 : doba riešenia od 1/2014 do 12/2016. 1. vyd. Bratislava, 2017. 13 s. VEGA 1/0216/14.
 3. BUMBERA, Mikuláš. Komunitný plán ako nástroj budovania systému sociálnych služieb : diplomová práca. Školiteľ: Mária Husáková. Bratislava, 2016. 71 s.
  kniha

  kniha

 4. NEMOCHOVSKÁ, Lenka. Integrácia osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce : diplomová práca. Školiteľ: Mária Husáková. Bratislava, 2016. 80 s.
  kniha

  kniha

 5. NAGYOVÁ, Zdena. Miesto profesionálnej rodiny pri zabezpečovaní práv dieťaťa v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Mária Husáková. Bratislava, 2016. 80 s.
  kniha

  kniha

 6. SPUSTOVÁ, Petra. Tretí sektor a bezdomovstvo : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Husáková. Bratislava, 2016. 43 s.
  kniha

  kniha

 7. IVANIČOVÁ, Denisa. Sociálna núdza a formy jej riešenia : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Husáková. Bratislava, 2016. 44 s.
  kniha

  kniha

 8. HUSÁKOVÁ, Mária. K niektorým otázkam tvorby infraštruktúry sociálnych služieb v Slovenskej republike. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015 : elektronický zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia : Veľký Meder, 14. a 15. máj 2015. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISBN 978-80-225-4078-0, s. 191-198 CD-ROM. VEGA 1/0216/14.
  článok

  článok

 9. HUSÁKOVÁ, Mária. Opatrovateľská služba vo väzbe na starnutie populácie a zamestnanosť – výzvy a bariéry. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2015. ISSN 2453-6148, 2015, roč. 1, č. 2, s. 5-12 online. VEGA 1/0103/12, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 10. HUSÁKOVÁ, Mária. Promotion social inclusion through the de-institutionalization of social services in the Slovak Republic. In 3rd Economic & Finance Conference. international academic conference. 3rd Economic & Finance Conference: April 14-17, 2015, Rome, Italy : proceedings of the 15th International Academic Conference. - Prague : International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2015. ISBN 978-80-87927-08-3. ISSN 2336-5617, p. 430-440 online. VEGA 1/0216/14.
  článok

  článok