Výsledky vyhľadávania

 1. HUSÁKOVÁ, Mária et al. The Reverse Mortgage as a Financial Tool for Increasing the Living Standard of Seniors in the Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 6, s. 621-640. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok

 2. KOVÁČOVÁ, Jaroslava et al. Transformácia systému sociálnych služieb pre seniorov v kontexte deinštitucionalizácie sociálnych služieb v pôsobnosti orgánov miestnej samosprávy : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0216/14 : doba riešenia od 1/2014 do 12/2016. 1. vyd. Bratislava, 2017. 13 s. VEGA 1/0216/14.
 3. BUMBERA, Mikuláš. Komunitný plán ako nástroj budovania systému sociálnych služieb : diplomová práca. Školiteľ: Mária Husáková. Bratislava, 2016. 71 s.
  kniha

  kniha

 4. NEMOCHOVSKÁ, Lenka. Integrácia osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce : diplomová práca. Školiteľ: Mária Husáková. Bratislava, 2016. 80 s.
  kniha

  kniha

 5. NAGYOVÁ, Zdena. Miesto profesionálnej rodiny pri zabezpečovaní práv dieťaťa v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Mária Husáková. Bratislava, 2016. 80 s.
  kniha

  kniha

 6. SPUSTOVÁ, Petra. Tretí sektor a bezdomovstvo : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Husáková. Bratislava, 2016. 43 s.
  kniha

  kniha

 7. IVANIČOVÁ, Denisa. Sociálna núdza a formy jej riešenia : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Husáková. Bratislava, 2016. 44 s.
  kniha

  kniha

 8. MALÍKOVÁ, Patrícia. Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately so zameraním na syndróm CAN v podmienkach Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Mária Husáková. Bratislava, 2015. 90 s.
  kniha

  kniha

 9. LOBOTKOVÁ, Jana. Profesionalizácia sociálnej práce a pôsobnosť sociálnych pracovníkov : diplomová práca. Školiteľ: Mária Husáková. Bratislava, 2015. 76 s.
  kniha

  kniha

 10. PRECHTLOVÁ, Jaroslava. Sociálne služby dlhodobej starostlivosti a ich formy : diplomová práca. Školiteľ: Mária Husáková. Bratislava, 2015. 56 s.
  kniha

  kniha