Výsledky vyhľadávania

 1. BALUCHOVÁ, Gabriela - CSACHOVÁ, Stela. Mikrovyučovanie ako metóda prípravy budúcich učiteľov geografie. In Geografické informácie : časopis Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2019. ISSN 1337-9453, 2019, roč. 23, č. 1, s. 4-14.
  článok

  článok

 2. HLADÍKOVÁ, Vladimíra. Vplyv internetu, digitálnych médií a informačnokomunikačných technológií na vzdelávanie a proces učenia sa. In MMK 2018. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2018 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IX., 17. – 21. prosince 2018, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISBN 978-80-87952-27-6, s. 594-602.
  článok

  článok

 3. PÍSEČNÁ, Katarína. Osobnosť tvorivo-humánneho učiteľa. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 20170809. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 7-8, s. 14-18.
  článok

  článok

 4. SÁNCHEZ PRESA, Mónica. Korektné používanie jazyka v akademickom písaní. In Komunikácia v akademickej sfére so zameraním na písomný prejav. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4434-4, s. 75-92 online.
  článok

  článok

 5. VAŠČÁKOVÁ, Drahoslava. Záškoláctvo rómskych žiakov. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 6, s. 8-11.
  článok

  článok

 6. VEJVODOVÁ, Jana. The Use of Video Recordings of Microteaching in Czech Language Didactics Lessons. In Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha 5 : Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., 2017. ISSN 2533-4433, 2017, roč. 25, č. 1-2, s. 32-47.
  článok

  článok

 7. TUREK, Ivan. O kvalite školy. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 3.
  článok

  článok

 8. KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, Katarína. Prípadové štúdie ako nástroj pre zvýšenie kvality prípravy budúcich učiteľov. In Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání. Mezinárodní vědecká konference. Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání : sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké [elektronické] konference : [Praha, Česko, 1.5.2017]. - Praha : Extrasystem, 2017. ISBN 978-80-87570-36-4, s. 84-90 online.
  článok

  článok

 9. TÓBLOVÁ, Eva - NAGYOVÁ, Adriana - ZÁHOREC, Ján. Inovácia pregraduálnej prípravy učiteľov v oblasti didakticko-technologických kompetencií. In Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání. Mezinárodní vědecká konference. Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání : sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké [elektronické] konference : [Praha, Česko, 1.5.2017]. - Praha : Extrasystem, 2017. ISBN 978-80-87570-36-4, s. 91-95 online.
  článok

  článok

 10. PETLÁK, Erich. Edukácia klasická versus inovatívna. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 11.
  článok

  článok