Výsledky vyhľadávania

 1. DIANOVÁ, Zuzana. Novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523, 2018, roč. 11, č. 10, s. 21-24.
  článok

  článok


 2. CHANG, Yiming et al. Determinants of Deposit Insurance Coverage. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 5, pp. 588–605.
  článok

  článok


 3. DIANOVÁ, Zuzana. Novela Zákonníka práce v nadväznosti na zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523, 2018, roč. 11, č. 5, s. 19-23.
  článok

  článok


 4. DŽATKOVÁ, Veronika. Politická dimenzia občianskej spoločnosti. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. ISSN 1335-2741, 2018, roč. 21, č. 1, s. 8-23.
  článok

  článok


 5. KUKSA, Ihor - PYETUKHOVA, Tetyana. Grounds of State Interest in Creative Industries. In Actual Problems of Economics : peer-reviewed journal. - Kiev : National Academy of Management, 2018. ISSN 1993-6788, 2018, no. 5-6, pp. 44-52.
  článok

  článok


 6. ONDRÁŠIK, Branislav. Koncept verejného záujmu, pojem pluralizmu a globalizácia v tradičných médiách. In Global media journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy, 2017. ISSN 1339-5246, 2017, roč. 5, č. 2, s. 6-15.
  článok

  článok


 7. BRIESTENSKÝ, Ladislav. Etické kódexy v miestnej samospráve. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 2, s. 5-10.
  článok

  článok


 8. ADAMCOVÁ, Mária. Prieniky verejnej politiky a verejnej správy. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis] [elektronický zdroj]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2016. ISSN 2453-9236, 2016, roč. 17, č. 1, s. 28-34.
  článok

  článok


 9. POLIAK, Ladislav. Stabilizačná politika – exkluzívna úloha štátu? In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2016. ISSN 2453-6148, 2016, roč. 2, č. 2, s. 84-94 online.
  článok

  článok


 10. ZLOCHA, Ľubomír. Konflikt slobody prejavu a ochrany osobnostných práv osôb verejného záujmu v rozhodovacej praxi súdov. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2016. ISSN 0032-6984, 2016, roč. 99, č. 1, s. 12-28.
  článok

  článok