Výsledky vyhľadávania

 1. ONDRUŠOVÁ, Lucia - KŇAŽKOVÁ, Veronika. Subjekty verejného záujmu v kontexte právnej úpravy účtovníctva. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 1339-987X, 2017, roč. 15, č. 2, s. 81-90 online.
  článok

  článok

 2. KAREŠ, Ladislav. Budúcnosť audítorských služieb v kontexte požiadaviek verejného záujmu. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 1339-987X, 2016, roč. 14, č. 2, s. 79-84 online.
  článok

  článok

 3. PORVAZNÍK, Ján - HUDÁKOVÁ, Floriána. Skúsenosti a ponaučenia z uplatňovania spoločenskej zodpovednosti vo vybraných slovenských podnikoch. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3636-3, s. 456-461.
  článok

  článok

 4. FODOROVÁ, Veronika. Konštruktivistické perspektívy výskumu europeizácie. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2011. ISSN 1336-1562, 2011, roč. 9, č. 1, s. 25-34. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0146727/MV2011-1.pdf>
  článok

  článok

 5. GRANČAY, Martin. Uprednostňovanie domácich výrobcov v medzinárodnom civilnom letectve. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-0715, 2010, roč. 5, č. 1, s. 35-58. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0120812/A2010-1.pdf>
  článok

  článok

 6. SILNÁ, Zuzana. Presadzovanie národných záujmov v rámci obchodných rokovaní vo WTO. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 5, s. 129-142. VEGA 1/0839/08.
  článok

  článok

 7. GOGOLA, Ján. Využitie asymptotickej hustoty v teórii spoločenského výberu. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 1, s. 70-80.
  článok

  článok

 8. BEZÁKOVÁ, Tatiana - BUDJAČ, Milan. Niekoľko úvah k inštitútu vyvlastnenia v slovenskom právnom poriadku a jeho vzťahu k realizácii a ochrane medzinárodných investícií. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2007 : zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2410-0, s. 42-58.
  článok

  článok

 9. MALÍK, Marek. Problematika lobingu v Európskej únii a na Slovensku. In Merkúr 2007 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2007. ISBN 978-80-225-229-08, s. 404-410.
  článok

  článok

 10. PACEK, Peter. Slovensko-Ukrajinská spolupráca. In MEKON 2007. Doktorandská konference. MEKON 2007 : [sborník příspěvků z vědecké konference studentů doktorského studia]. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2007.
  článok

  článok