Výsledky vyhľadávania

 1. KOŠŤÁLOVÁ, Jana - TÁBORSKÝ, Ondřej. Nástroje zvýšení úrovně projektového řízení pro lepší rozvoj regionů. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 248-255.
  článok

  článok

 2. DALCI, Ilhan et al. The Moderating Impact of Firm Size on the Relationship between Working Capital Management and Profitability. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2019. ISSN 1210-0455, 2019, vol. 28, no. 3, pp. 296-312.
  článok

  článok

 3. HIRŠOVÁ, Miloslava - KOMÁRKOVÁ, Lenka - PIROŽEK, Petr. Prediction of Financial Performance in Dependence on the Type of Organisational Culture. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2018. ISSN 1802-8527, 2018, roč. 12, č. 32, s. 63-74.
  článok

  článok

 4. KRIŠTOFÍK, Peter - ŠLAMPIAKOVÁ, Lea. Vývoj a aktuálne trendy treasury manažmentu. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 1335-7069, 2018, roč. 19, č. 2, s. 166-174.
  článok

  článok

 5. KOVÁČOVÁ, Mária - KUBALA, Pavol. Verifikácia predikčných modelov vytvorených na báze diskriminačnej analýzy v podmienkach SR. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. ISSN 1336-5878, 2018, č. 1, s. 52-64.
  článok

  článok

 6. JEMELKA, Jiří. Finanční slabikář pro začátečníky. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 8, s. 56-59.
  článok

  článok

 7. HAVRILKOVÁ, Veronika. Ekonomická efektívnosť. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, špec. vydanie 2017, roč. 7, č. 3, s. 21-27 online.
  článok

  článok

 8. KRAVČÁKOVÁ VOZÁROVÁ, Ivana - KOTULIČ, Rastislav - VAVREK, Roman. Hodnotenie rozdielov vo finančnej výkonnosti poľnohospodárskych subjektov podľa právnej formy. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2017. ISSN 1335-9746, 2017, roč. 16, č. 1, s. 45-55.
  článok

  článok

 9. DASILAS, Apostolos - GROSE, Chris - SPYRIDIS, Theodoros. Wealth Effects of Delistings Announcements in Europe. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2017. ISSN 1810-4967, 2017, vol. 14, no. 1, p. 67-79.
  článok

  článok

 10. ŠPINER, Veronika. Analýza interných a externých faktorov pôsobiacich na likviditu strojárskych podnikov v Slovenskej republike. In Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2017. ISSN 1338-435X, 2017, roč. 7, č. 3, s. 6-19.
  článok

  článok