Výsledky vyhľadávania

 1. ANTALOVÁ, Renáta. Aplikácia alokačných princípov a jej význam pre kvalitu rozhodovania v manažérskom účtovníctve. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník zo [14.] mezinárodní vědecké konference : Brno, 3. - 5. září 2014. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2014. ISBN 978-80-245-2045-2, s. 9-13.
  článok

  článok

 2. BUDAYOVÁ, Jana. Activity based costing. In Ekonomika, financie a manažment podniku VII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3725-4, [S. 1-9][CD-ROM]. PMVP I-13-111-00.
  článok

  článok

 3. TÓTH, Miroslav. Kalkulovanie nákladov v združenej výrobe. In Manažment podnikania a vecí verejných : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : ALDO, 2013. ISBN 978-80-970759-3-4, s. 202-207.
  článok

  článok

 4. ŠINSKÝ, Michal. Nesprávne vnímanie utopených nákladov ako spúšťač neefektívnej alokácie podnikového kapitálu. In Riadenie a prezentácia finančných procesov podnikov a holdingových zoskupení v trhovej konkurencii krajín EÚ II. : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2975-4, s. 70-77.
  článok

  článok

 5. HURTOŇOVÁ, Martina - PARIŠOVÁ, Renáta. Podnikové kombinácie podľa IFRS 3. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2005. ISSN 1335-2024, 2005, roč. 13, č. 5, s. 186-190.
  článok

  článok