Výsledky vyhľadávania

 1. VINCÚR, Pavol et al. Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/0605/08 : doba riešenia projektu od 01/2008 do 12/2010. Bratislava, 2011. [11 s.]. VEGA 1/0605/08.
 2. RUMPELOVÁ, Daniela. Technologické toky a jadro národného inovačného systému slovenskej ekonomiky. In Zborník z EAPG workshopu 2011 : recenzovaný zborník z workshopu Economic analysis & policy group, Belušské Slatiny, 10. - 12. jún 2011. - Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3280-8, s. [1-7]. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 3. RUMPELOVÁ, Daniela. Medziotvetvové input-output väzby a kľúčové odvetvia. In Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ : nové výzvy pre hospodársku politiku v pokrízovom období : nekonferenčný recenzovaný zborník je výstupom riešenia projektu mladých výskumných pracovníkov Ekonomickej univerzity v Bratislave PMVP č. 2315017 "Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ - nové výzvy pre hospodársku politiku. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3127-6, s. 40-50.
  článok

  článok

 4. RUMPELOVÁ, Daniela. Štrukturálne súvislosti slovenskej ekonomiky. In Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ : monografický nekonferenčný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3121-4, s. 114-123.
  článok

  článok

 5. RUMPELOVÁ, Daniela. Alternatívy skúmania štruktúry slovenskej ekonomiky prostredníctvom Leontiefovho modelu. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 21-25.
  článok

  článok

 6. RUMPELOVÁ, Daniela. Input-output inter industry linkages a kľúčové odvetvia. In Úloha hospodárskej politiky pri obnove ekonomického rastu : zborník príspevkov z vedeckého seminára : Belušské Slatiny 2010. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3066-8, s. 91-94. VEGA 1/0605/0.
  článok

  článok

 7. RUMPELOVÁ, Daniela. Analýza technologických tokov slovenskej ekonomiky. In Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3067-5, [S. 1-7].
  článok

  článok

 8. RUMPELOVÁ, Daniela. [Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 7, s. 761-763. Recenzia na: Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja / Pavol Vincúr, Elena Fifeková. - Bratislava : Sprint dva, 2010. - ISBN 978-80-89393-19-0.
  článok

  článok

 9. VINCÚR, Pavol et al. Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : (záverečná správa o riešení projektu AV) : aplikovaný výskum č. 4/2001/08 : doba riešenia projektu od roku 2008 do roku 2010. Bratislava, 2010. [6 s.]. AV 4/2001/08.
 10. LÁBAJ, Martin et al. Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ - nové výzvy pre hospodársku politiku : správa o výsledkoch riešenia projektu a záznam z oponentského konania projektu MVP : projekt mladých vedeckých pracovníkov č. 2315017 : [doba riešenia 2009 - 2010]. Bratislava, 2010. [14 s.]. MVP 2315017.