Výsledky vyhľadávania

 1. FREŇÁKOVÁ - KARCHOVÁ, Magdaléna - GAZDA, Vladimír - JASOVSKÁ, Jana. Hidden cooperation or competition among industrial production branches: some results for the Slovak republic. - Registrovaný: Web of Science. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2010. ISSN 1212-3609, 2010, roč. 13, č. 3, s. 6-15.
  článok

  článok

 2. PhD. Meetings and Seminars. Vedecká konferencia. PhD. meetings and seminars : recenzovaný zborník z vedeckej konferencie : Košice 3.4.2009 [elektronický zdroj]. Zostavovatelia zborníka: Štefan Lyócsa, Tomáš Výrost, Zuzana Lejková, Magdaléna Freňáková. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2755-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika. Workshop. Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika : (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu) : Košice 12.12.2008. Zostavovateľ zborníka: Tomáš Výrost, Zuzana Lejková. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2009. 81 s. ISBN 978-80-225-2665-4.
 4. FREŇÁKOVÁ - KARCHOVÁ, Magdaléna. Subjekty trhu rizikového a rozvojového kapitálu. In Podpora inovačného rozvoja v Slovenskej republike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2009. ISBN 987-80-225-2824-5. VEGA 1/0067/08.
  článok

  článok

 5. FREŇÁKOVÁ - KARCHOVÁ, Magdaléna. Analýza výkonnosti malých a stredných podnikov financovaných rizikovým kapitálom v Slovenskej republike. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach = scientific journal of the Faculty of Business Economics of the University of Economics in Bratislava with a seat in Košice. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2009. ISSN 1335-9746, 2009, roč. 8, č. 16, s. 9-23. MV 2330257.
  článok

  článok

 6. FREŇÁKOVÁ - KARCHOVÁ, Magdaléna. Iniciatívy na zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov k finančnej podpore a rizikovému kapitálu. In SEMAFOR '09 - Slovenská ekonomika, mýty a fakty o realite : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2841-2, s. 272-284.
  článok

  článok

 7. FREŇÁKOVÁ - KARCHOVÁ, Magdaléna. Rizikový a rozvojový kapitál ako špecifický finančný zdroj podniku. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 115 s. [7,492 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/2kfVkRtnXT> ISBN 978-80-225-2821-4. [Počet ex. : 16, z toho voľných 12, prezenčne 4]
 8. Nové trendy vo finančnom riadení podnikov (s dôrazom na využívanie rôznych foriem rizikového a rozvojového kapitálu a implementáciu iniciatívy JEREMIE v podmienkach podnikov na východnom Slovensku). Vedecký seminár. Nové trendy vo finančnom riadení podnikov (s dôrazom na využívanie rôznych foriem rizikového a rozvojového kapitálu a implementáciu iniciatívy JEREMIE v podmienkach podnikov na východnom Slovensku) : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého seminára : Košice, 11.12.2009 [elektronický zdroj]. Zostavovateľ Magdaléna Freňáková. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2881-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. FREŇÁKOVÁ - KARCHOVÁ, Magdaléna. Proces získavania investície rizikového kapitálu - pohľad podniku. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax = journal for economic theory an practice. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2008. ISSN 1336-4103, 2008, roč. 6, č. 1, s. 53-61. Dostupné na : <http://casopis.vusi.sk/archiv/2008/emp2008_1.pdf>
  článok

  článok

 10. FREŇÁKOVÁ - KARCHOVÁ, Magdaléna. Rôzne pohľady na vymedzenie pojmu rizikový a rozvojový kapitál. In Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008.
  článok

  článok