Výsledky vyhľadávania

 1. BALLOVÁ, Martina. Metodologické problémy účtovného zobrazenia vybraných finančných nástrojov podľa IFRS : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Juhászová. Bratislava, 2018. 125 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. MARCIN JAKUBÍKOVÁ, Hana. Osobitosti konsolidácie účtovnej závierky vo verejnej správe na príklade konkrétnych obcí : dizertačná práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2018. 184 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. MARCI, Anton. Vplyv veľkostných kritérií podniku na účtovnú dokumentáciu : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Juhászová. Bratislava, 2018. 125 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. LEPIEŠ, Matej. Cenné papiere ako predmet účtovníctva podnikateľských subjektov : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Juhászová. Bratislava, 2017. 137 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve - symbióza teórie a praxe. Vedecká konferencia. Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve - symbióza teórie a praxe : zborník príspevkov z vedeckej konferencie k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva : Bratislava 20.5.2014. Recenzenti Miloš Tumpach, Božena Soukupová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 124 s. VEGA V-14-035-00 (2014-2016). ISBN 978-80-225-4011-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 6. MELUCHOVÁ, Jitka. Finančné výkazníctvo poisťovní v podmienkach globalizovanej ekonomiky EÚ : habilitačná práca. Bratislava, 2014. 120 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. DROPPOVÁ, Dana. Účtovná závierka organizácií verejného sektora a jej prezentácia v procese harmonizácie účtovníctva organizáciíí verejného sektora v Slovenskej republike : dizertačná práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2012. 172 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. ONDRUŠOVÁ, Lucia. Účtovné a daňové hľadisko zmeny vlastníckych vzťahov obchodných spoločností : dizertačná práca. Škol. Katarína Máziková. Bratislava, 2008. 161 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. RUSŇÁKOVÁ, Lucia. Harmonizácia účtovníctva v oblasti zásob : dizertačná práca. Škol. Katarína Máziková. Bratislava, 2008. 181 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra účtovníctva a audítorstva. Stav a vývoj účtovníctva vo svetle nadnárodných úprav a jeho dôsledky pre vzdelávanie v oblasti účtovníctva na vysokých školách : zborník z medzinárodného odborného seminára : Vyhne 28.-30. jún 1999. Bratislava : Ekonomická univerzita, 1999. 118 s. ISBN 80-225-1198-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]