Výsledky vyhľadávania

 1. LITTVOVÁ, Veronika. Klastrová iniciatíva ako nástroj zvyšovania efektivty a prosperity podnikov regiónu Liptov. In Management challenges in the 21st century. Conference. Management challenges in the 21st century : conference proceedings : fostering entrepreneurship: small and medium-sized businesses as pillars of economic growth : Bratislava, april 23, 2014. - Bratislava : School of Management/Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2014. ISBN 978-80-89306-24-4, s. 129-138 [CD-ROM]. VEGA 1/1174/12.
  článok

  článok

 2. LITTVOVÁ, Veronika. Zvyšovanie výkonnosti a prosperity podnikov regiónu Liptov prostredníctvom klastrovej iniciatívy rozvoja. In Aktuálne výzvy podnikovej ekonomiky zamerané na zvyšovanie výkonnosti a prosperity podnikov : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3826-8, s. 137-148 CD-ROM. VEGA 1/0100/13.
  článok

  článok

 3. LITTVOVÁ, Veronika. Rozmach etického princípu podnikania do globálnych dimenzií. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3867-1, s. 282-287 CD-ROM. VEGA 1/0100/13.
  článok

  článok

 4. LITTVOVÁ, Veronika. Subvencia verejného sektora vo vzťahu k spoločensky zodpovednému podnikaniu. In Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3891-6, s. 88-96 CD-ROM. VEGA 1/1174/12 (100 percent).
  článok

  článok

 5. LITTVOVÁ, Veronika. Subvencia a opodstatnenosť etického kódexu a zodpovedného podnikania v sektore poisťovníctva. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 152-158 CD-ROM. VEGA 1/1174/12.
  článok

  článok

 6. LITTVOVÁ, Veronika. Analýza stavu znaleckej činnosti v SR so zameraním na postavenie znalca. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2013. ISSN 1336-3514, 2013, roč. 11, č. 2, s. 125-140.
  článok

  článok

 7. KRIŽAN, Martin - LITTVOVÁ, Veronika. Manažment značky. In Ekonomika, financie a manažment podniku VII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3725-4, [S. 1-6][CD-ROM].
  článok

  článok

 8. LITTVOVÁ, Veronika - KRIŽAN, Martin. Internacionalizácia odboru "Ekonómia a manažment" ako súčasti ekonomického znalectva. In Ekonomika, financie a manažment podniku VII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3725-4, [S. 1-11][CD-ROM]. Príspevok je súčasťou riešenia projektu Vega „Diagnostika podnikových procesov v kontexte manažmentu rizika a stanovenia hodnoty podniku“ v rozsahu 100 percent.
  článok

  článok

 9. KRIŽAN, Martin - LITTVOVÁ, Veronika. Opodstatnenosť značky v podnikateľskej činnosti. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013 : zborník vedeckých statí pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3651-6, s. [1-8] CD-ROM.
  článok

  článok

 10. LITTVOVÁ, Veronika. Vplyv klastrovej iniciatívy na regionálny rozvoj. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013 : zborník vedeckých statí pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3651-6, s. [1-9] CD-ROM. VEGA Skúmanie dopadov aktuálnych javov svetovej ekonomiky na marketingové aktivity firiem - 100%.
  článok

  článok