Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTEVKOVÁ, Lucia. Vykazovanie zamestnaneckých akcií podľa IFRS. In Teória a prax účtovníctva a audítorstva : zborník z vedeckej konferencie; Bratislava, 20. jún 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3287-7, s. 91-93.
  článok

  článok


 2. ŠTEVKOVÁ, Lucia. Prezentácia nákladov na zamestnanecké požitky v kontexte zásady verejného a pravdivého zobrazenia. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2011. ISSN 1336-3514, 2011, roč. 9, č. 2, s. 156-157.
  článok

  článok


 3. ŠTEVKOVÁ, Lucia. Prezentácia a vykazovanie nákladov na zamestnanecké požitky v kontexte zásady verného a pravdivého zobrazenia : dizertačná práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2011. 154 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. ŠTEVKOVÁ, Lucia. Možnosti vykazovania aktuárskych ziskov a strát podľa štandardu IAS 19. In Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve v kontexte svetového vývoja : zborník príspevkov zo šiesteho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2960-0, s. 80-81.
  článok

  článok


 5. ŠTEVKOVÁ, Lucia. Vykazovanie aktuárskych ziskov/strát v kontexte verného a pravdivého obrazu. In Účetnictví v procesu světové harmonizace. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1685-1, s. 221-227. IG 2617121/10.
  článok

  článok


 6. ŠTEVKOVÁ, Lucia. Zásada verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti v kontexte zamestnaneckých požitkov. In Účtovníctvo v procese svetovej harmonizácie II. : zborník vedeckých statí z riešenia interného grantového projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorantov v dennej forme štúdia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3091-0, s. 50-59.
  článok

  článok


 7. ŠTEVKOVÁ, Lucia. Súčasný stav a charakteristika zamestnaneckých požitkov. In Globalizácia a harmonizácia účtovníctva v podmienkach hospodárskej krízy I. : zborník vedeckých statí z riešenia interného grantového projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3125-2, s. 56-64.
  článok

  článok


 8. ŠTEVKOVÁ, Lucia. Methods of measurement of defined benefit (pension) liabilities according to IAS 19 and their impact on information presented in financial statements. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. [1-12].
  článok

  článok


 9. ŠTEVKOVÁ, Lucia. Schemes of employee benefits - advantages and disadvantages from the employers' and employess' point of view. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8, [S. 1-5].
  článok

  článok


 10. ŠTEVKOVÁ, Lucia. Využitie diskontných sadzieb v kontexte IAS 19 a zásady verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti. In Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny : zborník príspevkov z piateho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2739-2, s. 84-85.
  článok

  článok