Výsledky vyhľadávania

 1. ZAUJECOVÁ, Dáša. Globálna obsluha zákazníka ako vývojový trend logistiky : dizertačná práca. Školiteľ:Mária Dzurová. Bratislava, 2011. 60 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. ZAUJECOVÁ, Dáša - KONŠTIAKOVÁ, Veronika. Potenciál rozvoja e-commerce a inovatívnych foriem marketingu v Slovenskej republike. In MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-3099-6, s. 223-232. VEGA 1/0557/08.
  článok

  článok

 3. ZAUJECOVÁ, Dáša. Nové logistické služby zákazníkom v distribučnom reťazci. In Diagnostika podniku, controlling a logistika : V. medzinárodná vedecká konferencia : zborník prednášok a príspevkov : Žilina 21.-22. apríl 2010. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2010. ISBN 978-80-554-0175-1, s. 406-412. VEGA 1/0557/08.
  článok

  článok

 4. ZAUJECOVÁ, Dáša - EISELE, Štefan. Marketingový význam body image. In Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3037-8, s. 170-175.
  článok

  článok

 5. ZAUJECOVÁ, Dáša. Agresívne marketingové praktiky a kampane. In Quo vadis massmedia, quo vadis marketing : zborník z konferencie doktorandov : 11. marca 2010 v Trnave. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-183-8, s. 573-579.
  článok

  článok

 6. ZAUJECOVÁ, Dáša - KONŠTIAKOVÁ, Veronika. Nové logistické služby zákazníkom v distribučnom reťazci. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 677-681. VEGA 1/0557/08.
  článok

  článok

 7. ZAUJECOVÁ, Dáša. Supply chain management ako trend riadenia logistických procesov podniku v ekonomike 21. storočia. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 365-369.
  článok

  článok

 8. ZAUJECOVÁ, Dáša. Postavenie Slovenskej republiky v oblasti inovácií a znalostnej ekonomiky v kontexte Lisabonskej stratégie. In Inovácie marketingových a obchodných činností (2) : vedecký monografický zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2771-2, s. 78-82.
  článok

  článok

 9. ZAUJECOVÁ, Dáša. Porovnávacia reklama v podmienkach slovenského reklamného trhu. In Zborník prác z medziuniverzitnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie FMK : v Trnave 10.12.2009. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-175-3, s. 343-346.
  článok

  článok

 10. DZUROVÁ, Mária - ZAUJECOVÁ, Dáša. Súčasné trendy v logistike z pohľadu slovenských priemyselných podnikov. In Nové trendy v marketingovej komunikácii : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - súčasnosť a budúcnosť, organizovanej FMK UCM v Trnave v dňoch 20.-21. novembra 2008 v kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-090-9, s. 340-347. VEGA 1/0557/08.
  článok

  článok