Výsledky vyhľadávania

 1. PECHOVÁ, Michaela et al. Ekonomické a sociálne súvislosti zdravia obyvateľstva a ich vplyv na kvalitu života : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0086/12 : doba riešenia od 01/2012 do 12/2014. Recenzenti: Eva Rievajová, Lucia Géczová. 1. vyd. Bratislava, 2014. 13 s. VEGA 1/0086/12.
 2. ŠIPIKALOVÁ, Silvia et al. Sociálne nerovnosti a ich regionálny rozmer v Slovenskej republike : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0330/11 : doba riešenia od 01/2011 do 12/2013. Oponenti: Jaroslava Kováčová, Milan Šimek. Bratislava, 2013. [13 s.]. VEGA 1/0330/11.
 3. PALOVIČOVÁ, Barbora. Podpora zamestnanosti prostredníctvom štrukturálnych fondov. In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 17. a 18. mája 2012, Veľký Meder. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2012. ISBN 978-80-225-3398-0, s. 445-450.
  článok

  článok

 4. PALOVIČOVÁ, Barbora - GURNÍKOVÁ, Jana. Formovanie a posilňovanie reprodukcie ľudského kapitálu v SR prostredníctvom podpory z eurofondov. In RELIK 2011 : sborník příspěvků : 4. mezinárodní konference : Praha, 5.-6.12.2011. - Slaný : Melandrium, 2011. ISBN 978-80-86175-75-1, s. [1-10]. VEGA 1/0330/11.
  článok

  článok

 5. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Nový rozmer hospodárskej a sociálnej politiky v znalostnej ekonomike : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu č. 1/0414/09 : doba riešenia 1/2009 - 12/2011. Bratislava, 2011. [13] s. VEGA 1/0414/09.
 6. PALOVIČOVÁ, Barbora. Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku 2007 - 2015. In Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 9. jún 2011. - Bratislava : [Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3208-2, s. [1-6].
  článok

  článok

 7. POLÁČIKOVÁ, Zuzana - PALOVIČOVÁ, Barbora. Balance between family life and work in the EU. In Hospodářská politika v zemích EU: na cestě z krize? : sborník příspěvků z IX. ročníku mezinárodní vědecké konference : Dolní Moravice, 7. až 9. září 2011. - Ostrava - Poruba : VŠB - Technická univerzita Ostrava, [2011]. ISBN 978-80-248-2458-1, s. 454-460. EU MVP 2315020.
  článok

  článok

 8. PALOVIČOVÁ, Barbora. Sociálne aspekty krízy globalizovaného sveta. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0, s. [1-9].
  článok

  článok

 9. PALOVIČOVÁ, Barbora. Porovnanie fungovania tretieho piliera dôchodkového zabezpečenia u nás a vo vybraných krajinách EÚ. In Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva : recenzovaný zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2010 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2985-3, [S. 1-7].
  článok

  článok

 10. PALOVIČOVÁ, Barbora. Fiškálna decentralizácia v SR a jej vplyv na posilnenie postavenia územných samospráv. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2, s. 313-317.
  článok

  článok